Etablering av nationella normvärden avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på svenska arbetsplatser

Sammanfattning

Det finns ett behov av att kunna mäta och jämföra psykosocial arbetsmiljö, inte minst efter Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Vissa frågeinstrument används redan för att undersöka arbetsplatsers psykosociala miljö, men det saknas bland annat så kallade normvärden som kan användas för att jämföra hur det är i ett yrke med hur svenskar i allmänhet har det. Projektet vidareutvecklar två instrument för att mäta organisatorisk och social arbetsmiljö. Det kan ge bättre riskbedömningar och effektivare arbetsmiljöarbete.

Projektledare Hanne Berthelsen
Organisation Malmö högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-04-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 3 206 000 kr
Diarienummer 170262

Syfte

Projektet ska ta fram så kallade normvärden för arbetsmiljöenkäten COPSOQ III (Copenhagen Psychosocial Questionnaire) och kortversionen av enkäten PSC (Psychosocial Safety Climate). Dessutom ska projektgruppen undersöka tillförlitligheten i de skalor som används och vidareutveckla hemsidan för COPSOQ. COPSOQ är väl använt för riskbedömning och arbetsmiljöutveckling på svenska arbetsplatser.

Genomförande

Forskarna gör en enkätundersökning med hjälp av Statistiska Centralbyrån för att ta fram normvärden för den svenska befolkningen i stort. Dessa värden kan användas för att se hur det ser ut i olika yrkesgrupper när man jämför med dem. 3 500-4 000 personer svarar på en enkät. Sedan tas medelvärden fram och särskilda värden beräknas för olika yrkesgrupper. Här används bland annat så kallad psykometri, statistiska metoder för att kvalitetsgranska och hämta information från psykologiska test.

Resultat

De som arbetar praktiskt med arbetsmiljö ute i arbetslivet behöver uppdaterade mätinstrument. Genom att se till att alla får gratis tillgång till uppdaterade versioner av COPSOQ och PSC, inklusive normvärden, bidrar projektet till praktiskt arbetsmiljöarbete. Det behövs normvärden för befolkningen i stort. Idag finns det bara sådana för särskilda yrkesgrupper, vilket innebär att man inte kan jämföra hur det är i ett yrke med hur svenskar i allmänhet har det. Resultaten sprids via den webbplats som redan finns, konferenser, mässor och utbildning. Dessutom sprids de via vetenskaplig publicering.