Sjuksköterskans professionella yrkesutövning inom kommunal hemsjukvård

Sammanfattning

Allt fler svenskar blir riktigt gamla och behöver vård i sina hem. Sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården är ofta stressade och drabbade av arbetsrelaterad ohälsa. Det har inte forskats mycket kring sjuksköterskors arbete i patienters hem. Projektet gör detta och resultaten kan bland annat användas inom sjuksköterskeutbildningen och bidra till bättre arbetsförhållanden för sjuksköterskor som arbetar med vård av äldre i deras hem.

Projektledare Ingrid Hellström
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 2 057 000 kr
Diarienummer 170266

Syfte

Projektet ska ta fram kunskap om sjuksköterskors arbete med äldre personer i deras hem. Forskarna ska bland annat ta reda på hur samspelet ser ut mellan anhöriga, sjukhusvård och hemtjänst för äldre som behöver vård i hemmet samt hur denna samverkan mellan olika aktörer påverkar sjuksköterskorna i deras yrkesutövning. De ska bland annat undersöka hur ansvaret för vård och omsorg fördelas. Målet är bättre arbetsmiljö och vård.

Genomförande

Forskarna går igenom tidigare studier inom området och genomför sedan en egen undersökning i de vårdcentralsområden som ingår i studien Riktad primärvård för äldre, som den här studien är en del av. Forskarna följer sjuksköterskor under så många dagliga arbetsmoment som möjligt. Forskarna är själva sjuksköterskor och ställer frågor under arbetet samt spelar in svaren. Frågorna handlar bland annat om arbetsuppgifter och möten. Dessutom gör forskarna löpande anteckningar och fotograferar föremål och miljöer samt samtalar med sjuksköterskor kring dessa fotografier. Slutligen analyseras allt material som samlats in.

Resultat

Projektet ger ny kunskap om hemsjukvård och organisatoriska förhållanden kring den vården. Resultaten får betydelse för synen på sjuksköterskors yrkesutövning i hem och för hemsjukvården av äldre. Sjuksköterskor får nytta av resultaten i sin yrkesutövning. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, konferenser och utbildningar.