Identifiering av determinanter för tidig kardiovaskulär riskutveckling bland unga vuxna

Sammanfattning

Hjärt-kärlsjukdom har blivit vanligare hos yngre vuxna. Ofta kan tecknen på åderförkalkning ses år innan man får exempelvis en hjärtinfarkt. Projektet undersöker tidiga tecken på hjärt-kärlsjukdom hos yngre samt hur de tecknen hänger samman med sådant som kroppsvikt och livsstil. Om man kan upptäcka tecken på begynnande sjukdom tidigt så kan det blir det möjligt att förhindra att man drabbas av svår hjärtsjukdom och andra liknande sjukdomar.

Projektledare Maria Rosvall
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2018-08-01 - 2021-07-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 170148

Syfte

Projektet ska undersöka mekanismer som hänger samman med hjärt-kärlsjukdom hos unga vuxna. Målet är att kunna förutsäga risk för akut hjärt-kärlsjukdom och förhindra att de som befinner sig i riskzonen insjuknar.

Genomförande

Runt 1 000 unga vuxna som är mellan 25 och 44 år tas med i studien. Forskarna undersöker förträngningar i deltagarnas halsblodådror med hjälp av ultraljud. De samlar också in blodprover där de kontrollerar bland annat blodfett och blodsocker, samt information om vikt och längd. Dessutom hämtas uppgifter om deltagarnas tillväxt under barndomen från olika arkiv och information om eventuell tidigare hjärt-kärlsjukdom från patientregistret. Forskarna samlar även in data om läkemedel, inkomst, yrke med mera från centrala register. Deltagarna får svara på frågor om rökning, fysisk aktivitet, mental hälsa med mera. Materialet analyserar slutligen med statistiska metoder.

Resultat

Kunskaperna kan användas för att förebygga och behandla sjukdomar som är både vanliga och allvarliga. Forskargruppen har redan tidigare sett sjukliga kärlförändringar hos unga vuxna samt samband mellan bland annat pubertetstillväxt och högt blodtryck. Resultaten sprids via medicinska tidskrifter, kongresser och pressmeddelanden.