Branschintervention som metodik för en bättre arbetsmiljö

Sammanfattning

Projektet förbättrar arbetsmiljön i byggbranschen, och arbetsplatsnära insatser för arbetsmiljön i allmänhet, genom att ta fram mer kunskap om vad som bör och kan göras. Forskarna samlar in erfarenheter och goda exempel och hjälper branschkunniga att ta fram nya lösningar på arbetsmiljöproblem i branschen.

Projektledare Jörgen Eklund
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2017-11-01 - 2021-12-31
Beviljat totalbelopp 3 382 000 kr
Diarienummer 170149

Syfte

Projektet ska ta fram åtgärder för bättre arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen. Det ska också ta fram kunskaper och erfarenheter om hur sådana åtgärder kan genomföras på ett bra sätt även i andra branscher.

Genomförande

Arbetsmarknadens parter och företrädare för byggbranschen får stöd av projektet för att ta fram förbättringar av arbetsmiljön. Forskarna bidrar med metoder, verktyg, kunskaper och en kartläggning av tidigare erfarenheter. En partssammansatt styrgrupp träffas fyra gånger per år under projekttiden. De gör först en plan för projektet. Sedan tar forskarna fram kunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsmiljöinsatser. Efter gemensamma seminarier tar forskare och styrgrupp fram en handbok med tips. Åtgärderna genomförs av parterna och följs senare upp av forskargruppen. De genomför så kallade fallstudier och sammanställer slutligen projektresultaten som sprids till branschen.

Resultat

Projektet främjar bättre arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen, vilket leder till färre skador. Dessutom skapas en metod för att ta fram verkningsfulla åtgärder för bättre arbetsmiljö. Den kan användas även i andra branscher. Resultaten sammanställs i form av goda exempel, åtgärder mot arbetsskador och tips. De sprids genom en slutkonferens, vetenskapliga artiklar och en rapport.