Friska arbetsplatser-vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?

Sammanfattning

Projektet bygger vidare på en undersökning som bland annat visade att socialsekreterares arbetsvillkor försämrats. Forskarna ska undersöka vilken roll olika organisatoriska villkor spelar för socialsekreterarnas hälsa. Socialsekreterare tillhör dem som har mest besvär av stress. Målet är att ta reda på vilka organisationsfaktorer som kännetecknar friska arbetsplatser, en kunskap som kan användas för att skapa sådana arbetsplatser.

Projektledare Pia Tham
Organisation Högskolan i Gävle
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2017-09-01 - 2021-08-31
Beviljat totalbelopp 3 001 000 kr
Diarienummer 170125

Syfte

Studien ska undersöka hur organisatoriska villkor hänger samman med socialsekreterares hälsa. Målet är att hitta de faktorer som är avgörande för en frisk arbetsplats, en arbetsplats där de flesta mår bättre än genomsnittet för arbetsplatserna i studien.

Genomförande

Projektet har med data från en tidigare studie av cirka 350 socialsekreterare i 50 olika arbetsgrupper. Nya data samlas in från dem med bland annat intervjuer, både personliga och i grupp. Datainsamlingen har gjorts genom standardiserade mätinstrument för psykologiska och sociala förhållanden i arbetslivet, emotionell utmattning, självskattad hälsa med mera. Dessutom ställer forskarna frågor om arbetsbörda, handledning och samarbete i organisationen. Forskarna samlar också in information om organisationsmodell, styrformer och socioekonomiska förhållanden i området där socialsekreterarna arbetar. Slutligen genomförs gruppintervjuer kring hälsofrämjande faktorer med socialsekreterare på de arbetsplatser som klassas som friska. 

Resultat

Projektet ger ny kunskap om vilken roll organisatoriska villkor spelar för socialarbetares hälsa. Det ger verktyg för att skapa friska arbetsplatser för socialsekreterare. De verktygen kan minska stressen och ohälsan i arbetsgruppen. Resultaten sprids genom vetenskaplig publicering samt till arbetsgivare och politiker via nätverk.