Nickel på huden - vad är normalt och vad är säkert?

Sammanfattning

Kontaktallergi beror ofta på nickel och kan leda till besvärliga hudutslag. Projektet undersöker risken för handeksem hos nickelallergiska, vilken roll nickel i arbetslivet spelar samt vilken mängd nickel på huden som kan ge besvär. Målet är att allergiska ska utsättas för mindre nickel och därmed att färre ska få eksem.

Projektledare Anneli Julander
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2018-01-01 - 2022-03-31
Beviljat totalbelopp 2 116 000 kr
Diarienummer 170096

Syfte

Projektet ska undersöka vilken roll dagliga korta kontakter med föremål som innehåller nickel spelar. Det görs genom att undersöka hur mycket huden utsätts av nickel (så kallade huddoser) vid kontakten med sådana objekt. Forskarna kan då se vilka föremålskontakter som kan vara problematiska för nickelallergiker och orsaka hudbesvär. Målet är att förhindra att nickelallergiska utvecklar handeksem på grund av sitt arbete.

Genomförande

50 IT-tekniker, frisörer, lärare med flera deltar i studien, det vill säga yrken där man inte exponeras så mycket för ämnet. De delas in i tre grupper. För en grupp undersöker forskarna enbart hur mycket nickel deras hud utsätts för under en vanlig arbetsdag. För den andra gruppen undersöker forskarna dessutom vilka föremål som de använder på jobbet som frisätter nickel. Den tredje gruppen är personer som nyligen diagnosticerats med nickelallergi och där kontrolleras både hud och föremål. Den gruppen får information om vilka föremål som de bör undvika och forskarna gör upprepade tester ett par månader efter informationen för att se om de blivit bättre på att undvika nickel.

Resultat

Projektet ger kunskap om hur mycket nickel huden utsätts för under en arbetsdag i olika yrken. Det undersöker också vad det innebär att vara nickelallergisk och utsättas för nickel under korta perioder, vilket inte gjorts tidigare. Kunskaperna kan bli värdefulla för regelverk, förebyggande arbete och i allmänhet göra det lättare för nickelallergiska att undvika nickel. Därmed minskar också risken för sjukskrivningar på grund av handeksem. Resultaten sprids bland annat via faktablad till företagshälsovården och arbetsgivare och genom publicering i vetenskapliga tidskrifter. Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen kommer också att få ta del av vad studien kommer fram till.