Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Sammanfattning

Skolledare som exempelvis rektorer och förskolechefer har en mycket stressig arbetsmiljö. Projektet undersöker skolledares utmaningar och hur de kan hantera dem på ett bra sätt. Målet är en bättre hälsa för skolledare och en bättre skola i allmänhet.

Projektledare Roger Persson
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2018-01-01 - 2020-12-31
Beviljat totalbelopp 3 998 000 kr
Diarienummer 170094

Syfte

Projektet ska kartlägga utmattningssymptom hos skolledare och särskilt undersöka hur de symptomen hänger ihop med organisatoriska faktorer och balans i vardagslivet. Forskarna ska också, tillsammans med skolledare, ta fram förslag på åtgärder på bättre arbetsmiljö för dem.

Genomförande

Cirka 4.000 personer som går rektorsutbildning eller fortbildning för skolledare deltar i studien. Forskarna börjar med att intervjua utvalda skolledare för att ta fram relevanta enkätfrågor. En enkät skickas sedan ut till samtliga deltagare vid två tillfällen med ett års mellanrum. En referensgrupp med deltagare från skola, kommun och fackförbund knyts till projektet. Enkätsvaren diskuteras slutligen med skolledare i små grupper. Därefter tas förslag för att förbättra deras arbetsmiljö fram.

Resultat

Studien ger ny kunskap om skolledares arbetsmiljö, organisatoriska förutsättningar, aktivitetsbalans och psykiska hälsa. Den ger också kunskap om hur dessa faktorer hänger ihop. Det kommer att resultera i konkreta förbättringsförslag på såväl individ- som arbetsplats- och samhällsnivå. Projektet ger också allmän kunskap om hur sådana arbetsmiljöinsatser kan tas fram och genomföras. Resultaten sprids bland annat via en rapport, vetenskapliga artiklar, konferenser, utbildningar och nyhetsbrev.