Modell för prediktiv bedömning av kognitiv arbetsbelastning - PreKo

Sammanfattning

Projektet undersöker hur behovet av tankearbete, den kognitiva belastningen, ser ut vid monteringsarbete. Forskarna tar också fram en metod för att bedöma hur den kognitiva belastningen ser ut. Den metoden kan användas när man utformar nya monteringslösningar och arbetsuppgifter. Det kan i sin tur minska riskera med alltför hög kognitiv arbetsbelastning, vilket gynnar hälsan och minskar sjukfrånvaron.

Projektledare Cecilia Berlin
Organisation Chalmers Tekniska Högskola
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2018-01-01 - 2021-07-01
Beviljat totalbelopp 4 500 000 kr
Diarienummer 170018

Syfte

Projektet ska undersöka effekterna av kognitiv belastning under monteringsarbete och ta fram metoder för att förutsäga sådan belastning som kan användas när man utformar nya arbetsuppgifter och monteringslösningar. Målet är att de metoderna ska användas i produktionsplanering och att studien bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Genomförande

Ingenjörer och konstruktörer intervjuas om sitt arbete och hur de tar hänsyn till kognitiva aspekter. Montörer intervjuas om när och hur arbetet är mentalt belastande. Forskarna undersöker också hur fysiska och kognitiva aspekter i monteringsarbetet samverkar samt om de modeller för kognitiv arbetsbelastning som redan finns kan utvecklas till att förutsäga sådan belastning. De tar fram en sådan bedömningsmodell och undersöker vad som underlättar kognitiv och motorisk inlärning.

Resultat

Projektet tar fram en användbar modell för att förutsäga kognitiv arbetsbelastning som kan underlätta arbete där det behövs instruktioner. Modellen kan användas för att minska olika risker, till exempel de som uppstår när man måste fatta snabba beslut. Det bidrar till hälsa, effektivitet och produktkvalitet. Ingenjörer med flera som utformar tillverknings- och  monteringskoncept får ett bättre underlag för sina lösningar. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, arbetsmiljöforum och ingenjörsutbildning.