Forskningsstöd för nollvisionen för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin

Sammanfattning

Inom bland annat trafiken arbetar man med nollvisioner. Det ger effektiva satsningar på förebyggande och åtgärder mot olyckor. Industriarbetsgivarna har tillsammans med facken satt upp en nollvision för olyckor och ohälsa inom stål-, massa- och pappersindustrin. Ändå uppstår arbetsolycksfall och arbetssjukdomar. För att ytterligare förbättra arbetsmiljöarbetet inom dessa branscher undersöker projektet varför arbetsskadorna ändå inträffar. Därifrån tas sedan effektivare metoder fram.

Projektledare Maria Vigren
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2017-02-01 - 2020-03-31
Beviljat totalbelopp 3 350 000 kr
Diarienummer 160302

Syfte

Projektet ska ta fram underlag för ett mer effektivt arbetsmiljöarbete inom stål-, massa- och pappersindustri. Resultatet ska bli ett stöd för arbetet med nollvisionen inom dessa branscher. Syftet är också att visa upp goda exempel på arbetsmiljöarbete även för andra branscher.

Genomförande

En referensgrupp knyts till projektet för att bland annat bestämma vilken ohälsa som omfattas av nollvisionen. Såväl tekniska som organisatoriska och industriella orsaker till olyckor studeras utifrån ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik, Organisation). Projektet består av tre delar: analys av arbetskador genom intervjuer med drabbade och inrapporterade skador, intervjuer med aktörer på företag med ett väl fungerande arbetsmiljöarbete samt gruppdiskussioner om hur arbetsmiljöarbetet kan förbättras. Resultaten diskuteras slutligen med chefer, skyddsombud, arbetsmiljöexperter med flera.

Resultat

Projektet bidrar till ett effektivare arbete med nollvisionen för arbetsskador inom stål-, massa- och pappersindustrin. Projektet tar fram underlag för förebyggande arbete och insatser. Resultaten kan bli intressanta även för andra branscher. De sprids till de medverkande företagen samt via en rapport, arbetet med nollvisionen och vetenskaplig publicering