Identifiering av faciliterande respektive hindrande faktorer för lyckat utfall av smärtprogram - Patientperspektiv, ekonomiskt perspektiv och jämförelse av behandlingskomponenter

Sammanfattning

Kronisk smärta är plågsamt och kostar mycket pengar för såväl för arbetsgivare som samhället. Trots detta har det saknats utvärderingar av den vanligaste behandlingsmetoden, så kallade multimodala smärtbehandlingsprogram. Studien undersökte smärtbehandlingsprogram mot kroniska smärtor.

Projektledare Anna Grimby Ekman
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2017-03-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 1 160 000 kr
Diarienummer 160277

Syfte

Studien skulle hitta de faktorer, hos såväl patient som program, som gör att ett smärtbehandlingsprogram hjälper mot långvarig smärta.

Genomförande

Data om patienter, som följs i ett års tid, hämtades från tre smärtkliniker. Information från medicinska undersökningar, från Nationella registret för smärtrehabilitering med mera hämtades in. De individuella faktorer som undersöktes var bland annat smärtintensitet, smärtans utbredning, smärtans varaktighet, depression, självtillit och rörelserädsla. Dessutom undersöktes olika faktorer i smärtprogrammen, exempelvis om de anpassas till enskilda patienter och vad de består av.

Resultat

Det fanns inga stora skillnader mellan de tre smärtenheterna när det gäller effekt på hälsa och livskvalitet efter behandling. Den mentala hälsan varierade mest. Resultaten från projektet gör det lättare att se vilka patienter som gynnas av smärtprogram och vilket slags förberedande behandling som ökar chansen till lyckad smärtrehabilitering. Studien ger också allmänna kunskaper om långvarig smärta och vilka faktorer som spelar in där. Resultaten sprids genom presentationer för vårdpersonal, framförallt vid smärtkliniker, samt via vetenskaplig publicering och konferenser.