Exponering för dieselavgaser i arbetslivet - Nya bränslen, modern teknologi, nya gränsvärden?

Sammanfattning

Hur påverkar ny teknik och nya drivmedel riskerna med dieselavgaser i arbetslivet? Forskningsprojektet undersöker detta på gruv-, bygg- och hamnarbetsplatser. Målet är ny kunskap om hur dieselpåslaget på sådana arbetsplatser kan minskas. Projektet tar även fram nya sätt att mäta hur mycket dieselavgaser anställda utsätts för, vilket kan ge bättre riskbedömningar.

Projektledare Joakim Pagels
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2017-07-01 - 2021-12-31
Beviljat totalbelopp 3 888 000 kr
Diarienummer 160323

Syfte

Projektet ska undersöka hur stor mängd dieselavgaser som anställda utsätts för på ett antal utvalda arbetsplatser, med fokus på nya drivmedel, ny teknik och lagstiftning. Målet är ny kunskap som kan minska dieselavgaser i arbetslivet. Studien kan också ge bättre riskbedömningar tack vare nya sätt att mäta hur mycket dieselavgaser de anställda utsätts för.

Genomförande

Forskarna genomför mätningar på arbetsplatser i gruvor, hamnar och på byggen där de undersöker effekten av ny teknik och biobränslen. Ett antal anställda får bära mätare under arbetet. Dessutom mäts luftföroreningarna med hjälp av mätstationer och prov från avgasrör. Forskarna testkör också motorer med olika inblandning av biodiesel i laboratorium. Hur pass skadligt det insamlade materialet är avgörs genom giftighetsstudier, så kallade toxikologiska analyser. I den avslutande delen av projektet tas rekommendationer för att minska skadliga dieselavgaser fram.

Resultat

Studien ger kunskap om hur dieselavgaser kan minskas, exempelvis med modernare fordon. Den ger också kunskap om hur övergången från fossilt diesel till biodiesel påverkar luften. Giftighetsstudierna ger svar på om moderna fordon är bättre än äldre och biodiesel bättre än vanlig diesel. Dieselavgaser är klassade som cancerframkallande och orsakar även annan sjukdom så det är viktigt att utreda hälsoeffekterna av ny motorteknik och biobränslen. Kunskaperna ger svar på hur väl så kallade hygieniska gränsvärden och andra mått från Arbetsmiljöverket och EU passar för moderna fordon och biodiesel. Projektet tar fram konkreta rekommendationer för förbättringar av arbetsmiljön. Resultaten sprids till medverkande företag, arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och via vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering.