Systematiskt och Tidseffektivt Arbetsmiljöarbete. Struktur som ger stöd och uppföljning samt analys av framgångsfaktorer för kommuner

Sammanfattning

Systematiskt arbetsmiljöarbete är effektivt men upplevs ofta som tidskrävande och utan koppling till verksamheten. Human Resource Index, HRI, är en metod för att uppskatta ohälsorisk i arbetslivet. Projektet prövar en metod för systematiskt arbetsmiljöarbete genom att jämföra grupper med hög respektive låg HRI. Högsta HRI är 100, när man upplever sin arbetssituation som helt igenom positiv och möjlig att påverka.

Projektledare Magnus Svartengren
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2017-03-31 - 2020-03-31
Beviljat totalbelopp 2 613 000 kr
Diarienummer 160271

Syfte

Projektet ska komplettera ett arbetsmiljöstyrningssystem som kallas Kraftkartan, som använder sig av HRI, med frågor om upplevd produktivitet för att göra kopplingen mellan arbetsmiljö och verksamhetens resultat tydligare. Utvärderingen sker genom att arbetsgrupper med hög respektive låg HRI jämförs.

Genomförande

Studien är en så kallad interventionsstudie, det vill säga forskning där vissa insatser prövas, i det här fallet ett sätt att bedriva arbetsmiljöarbete i kommuner. Grupperna följs genom hela projekttiden, inklusive kontrollgrupper, bland annat med intervjuer. Den så kallade interventionen pågår i två år. HRI och produktivitet mäts både innan och efter insatsen. Metoden som prövas (kallad STAMINA) innebär att arbetsgrupper sätter upp arbetsmiljömål och aktivitetsplaner. Frågor som gruppen inte har kontroll över, till exempel arbetsbelastning, skickas vidare upp i organisationen via chefen. Aktivitetsplaner med mera följs upp under testperioden och gruppernas chefer deltar i särskilda möten. Projektgruppen har frågat olika kommuner om de vill medverka och pröva STAMINA.

Resultat

Insatsernas effekt mäts genom bland annat HRI-index. Därmed får forskarna kunskap om vilka faktorer som gynnar arbetsmiljöarbetet och dessutom om hur HRI, produktivitet och sjuktal hänger ihop. Resultaten sprids till de medverkande organisationerna samt via seminarier, rapporter, konferenser och vetenskapliga tidskrifter.