Modifieras bullrets effekter på hjärt-kärlsjukdom av hörselskada?

Sammanfattning

Buller kan troligtvis öka risken för hjärt-kärlsjukdom, inte bara ge hörselskador. Frågan är om buller ökar risken för både hjärtinfarkt och stroke, om hörselskador ger ännu högre sådan risk samt om hörselskydd skyddar mot den. Dessa frågor undersöks av projektet. Studiens resultat ger ett kunskapsunderlag till förebyggande arbete.

Projektledare Eva Andersson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2017-04-01 - 2021-10-01
Beviljat totalbelopp 2 733 000 kr
Diarienummer 160309

Syfte

Projektet ska undersöka sambandet mellan buller på jobbet och hjärtinfarkt respektive stroke. Målet är att bättre förebygga risken för hjärt-kärlsjukdom på grund av buller.

Genomförande

Två grupper med drygt 29.000 anställda vid pappersbruk ingår i studien. Data från personalregister samt resultat från historiska bullermätningar och hörseltester hämtas in för dessa anställda. Forskarna ställer dessutom ytterligare frågor om buller och hörselskydd. Data jämförs med uppgifter från hälsoregister. Forskargruppen tar fram en särskild metod för att beräkna bullernivån för varje arbetat år och även ta hänsyn till användning av hörselskydd.

Resultat

Studien ökar kunskapen om den eventuella kopplingen mellan buller och hjärt-kärlsjukdom, ett samband som är dåligt utforskat. Den ger därmed ett underlag för bättre förebyggande arbete på bullriga arbetsplatser. Resultaten sprids genom vetenskaplig publicering, konferenser, en hemsida och till fackförbund.