Skillnader i arbetsolycksfrekvens mellan dansk och svensk byggindustri. En jämförande studie för att förstå bakomliggande faktorer - tilläggsansökan

Sammanfattning

Det är betydligt fler arbetsolyckor inom byggbranschen i Danmark än i Sverige, inklusive dödsolyckor. Projektet var ett dansk-svenskt samarbete som skulle ta reda på varför det är så. Resultaten kan användas för att förebygga olyckor på byggarbetsplatser. Undersökningen är en fortsättning av en tidigare studie som fått anslag från AFA Försäkring.

Projektledare Marianne Törner
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2017-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 1 540 000 kr
Diarienummer 160246

Syfte

Projektet skulle hitta de faktorer, på olika nivåer, som gör att det är mycket färre arbetsolyckor i den svenska byggindustrin än i den danska. Målet var att ta fram information som kan förbättra säkerheten i byggbranschen.

Genomförande

Både så kallade kvantitativa och kvalitativa metoder användes. Dels studerades de bägge ländernas lagstiftning men även sådant som branschkultur, försäkringssystem, utbildning och företagsstruktur. Organisation och ledarskap undersöktes särskilt noga. Forskargruppen har intervjuat byggnadsarbetare från bägge länderna, observerat säkerhetsnivån på företag i Danmark och Sverige samt intervjuat lärare på byggutbildningar. De har även jämfört Arbetsmiljöverkets och Arbejdstilsynets tillsynsarbete. De genomförde också observationer av säkerheten på byggarbetsplatser och gjorde en jämförande registerstudie av dödsolyckor och trender när det gäller olyckor på byggarbetsplatser.

Resultat

Studien ger kunskaper som är värdefulla i säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser. Jämförelsen mellan de bägge länderna ger information som kan användas för att minska antalet arbetsolyckor. Resultaten kan i viss mån överföras även på andra branscher. Projektet har resulterat i ett flertal artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Dessutom sprids de bland annat genom föreläsningar och populärvetenskaplig publicering.