Möjliggörande och hindrande faktorer samt etiska aspekter vid samverkan med syfte att öka återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa

Sammanfattning

Psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken bakom längre sjukskrivningar. Med en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare, vård och den sjukskrivne kan fler snabbare komma tillbaka till jobbet. Men en sådan samverkan kan vara känslig för den enskilde och leda till oklar gränsdragning mellan yrkesroller. Projektets forskare undersöker vad som underlättar respektive försvårar samarbete för att få dem som är sjukskrivna för psykisk ohälsa i arbete igen.

Projektledare Elisabeth Björk Brämberg
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2018-04-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 1 756 000 kr
Diarienummer 160183

Syfte

Projektet ska beskriva vilka faktorer som hindrar respektive möjliggör samverkan mellan sjukvård, arbetsgivare med flera för att få människor med psykisk ohälsa tillbaka till jobbet.  Beskrivningen ska göras ur den sjukskrivnes, arbetsgivarens, vårdens samt Försäkringskassans perspektiv. Målet är effektivare arbetslivsinriktad rehabilitering.

Genomförande

Studien genomförs inom primärvården i Uppsala och Västra Götaland. Företrädare för primärvård, arbetsgivare och företagshälsovård deltar. Det gör även anställda som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa samt handläggare vid Försäkringskassan. Det är endast anställda som det senaste halvåret har varit sjukskrivna i upp till två månader på grund av mild eller måttlig psykisk ohälsa som medverkar. De ska också ha deltagit i samverkan mellan sjukvård och arbetsgivare. Totalt ingår cirka 60 personer i studien. De intervjuas med hjälp av delvis förutbestämda frågor om vad som möjliggör respektive hindrar samverkan samt hur de faktorerna upplevs. Forskarna frågar också om etiska problem kring samverkan och olika aktörers roller. Deltagarnas svar spelas in och analyseras.

Resultat

Studien ger kunskap om rehabiliteringssamverkan, särskilt om vad som hindrar respektive gynnar ett sådant samarbete. Den ger också kunskap om etiska aspekter kring samarbete mellan vården och arbetsgivare i sjukskrivningsärenden som rör psykisk ohälsa. Studien ger dessutom kunskap om hur samverkan kan genomföras med respekt för den sjukskrivnes integritet och självbestämmande. Resultaten sprids via en rapport samt vetenskaplig och populärvetenskaplig publicering. Dessutom sprids resultaten via bloggar, sociala medier och organisationer.