Hälsobygget. Interventionsstudie för god arbetsmiljö i mindre företag i entreprenörskedjor i stora bygg- och anläggningsprojekt

Sammanfattning

Bygg- och anläggningsindustrin är en bransch med riskabel arbetsmiljö. Här förekommer buller, damm, vibrerande verktyg, farliga kemikalier, tunga lyft och fallolyckor. Dessutom arbetar man ofta med underentreprenörer i flera led. Många av de företagen är små och har svårt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Projektet utvecklar och testar sätt att få ett fungerande arbetsmiljöarbete i små företag inom bygg- och anläggningsbranschen.

Projektledare Anders Pousette
Organisation Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2017-01-01 - 2022-12-31
Beviljat totalbelopp 2 796 000 kr
Diarienummer 160151

Syfte

Projektet ska testa och utvärdera en metod för att få ett fungerande arbetsmiljöarbete i mindre företag som är underentreprenörer inom bygg och anläggning. Projektet ska inte bara utvärdera effekterna av metoden som prövas utan även själva processen med att införa den - för att öka effekten ytterligare av nya metoder för arbetsmiljöarbete. 

Genomförande

Projektet är en interventionsstudie där särskilda insatser prövas, i det här fallet för bättre arbetsmiljö i de deltagande företagen. Projektet använder olika slags forskningsmetoder, både så kallade kvalitativa och kvantitativa: mätningar av exponering, enkäter, intervjuer, fokusgruppsintervjuer samt deltagande observation. Upp till 30 mindre företag i bygg- och anläggningsindustrin deltar. En referensgrupp knyts till projektet med representanter för bland andra arbetsmarknadens parter och myndigheter. 

Insatserna som prövas görs i flera led med företrädare för företagen samt forskare. Särskilda utvecklingsteam som ansvarar för projektarbetet ute i företagen, bestående av anställda chefer och skyddsombud, skapas. Planer och konkreta aktiviteter tas fram som sätts i verket, utvärderas i ytterligare workshops och därefter även utvärderas vetenskapligt. Slutligen lyfts särskilt framgångsrika insatser fram.

Resultat

Projektet ska leda till en vetenskapligt grundad metod och modeller för effektivt arbetsmiljöarbete och bättre arbetsmiljö i små företag som är entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. Resultaten sprids via föreläsningar, konferenser, tidskrifter, en egen hemsida, nyhetsbrev samt rapporter.