Vilka asbestexponeringar kan ha orsakat dagens mesoteliomfall?

Sammanfattning

I Sverige insjuknar årligen cirka 1.000 personer i den dödliga cancerformen mesoteliom. Den vanligaste orsaken till sjukdomen är att man utsatts för asbest. Trots att all hantering av asbest förbjöds 1982 ökade antalet mesoteliomfall fram till 1992 och ligger sedan dess på en jämn nivå. Projektet har undersökt hur och när personer som drabbats av mesoteliom kan ha utsatts för asbest. Forskarna hittade inga okända riskfällor utan fallen beror på exponering innan förbudet eller att man inte skyddat sig tillräckligt vid arbete med exempelvis eternitplattor med asbest.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Kemiska hälsorisker
Tidsperiod 2016-07-01 - 2019-06-30
Beviljat totalbelopp 838 000 kr
Diarienummer 160104

Syfte

Projektet skulle undersöka hur och på vilket sätt som personer som drabbats av mesoteliom kan ha utsatts för asbest. Målet var att hitta hittills okända vägar och omständigheter för asbestexponering.

Genomförande

Forskarna intervjuade mesoteliomdrabbade under 65 år (eftersom de då troligen utsatts efter asbestförbudet). Deltagarna intervjuades om tidigare yrken, arbetsplatser och tänkbara källor till asbestexponering. Intervjumaterialet analyserades sedan för att hitta riskkällor som arbetsmoment eller andra förhållanden som har gjort att man utsatts för asbest och därmed drabbats av mesoteliom.

Resultat

Mesoteliomfallen beror, visar studien, på exponering innan asbestförbudet eller att man inte vidtagit rätt skyddsåtgärder vid arbete med material som innehåller asbest efter förbudet. I endast ett fall hittade forskarna ingen känd asbestexponering. Projektet ger mer kunskap om vilka farliga exponeringar för asbest som förekommer och vilka åtgärder som krävs mot dem. Resultaten från projektet sprids via en rapport som kommer att finnas för gratis nedladdning på en hemsida. De sprids också genom vetenskaplig publicering.