Balans i vardagens aktiviteter hos personer med Reumatoid Artrit i yrkesverksam ålder.

Sammanfattning

Alla behöver en balans mellan vardagens olika aktiviteter. Trots att omhändertagandet i vården är bra kvarstår ofta smärta och trötthet för patienter med ledgångsreumatism, reumatoid artrit. Det kan leda till att de prioriterar arbete framför andra vardagsaktiviteter, vilket ger en obalans. Projektet undersöker hur yrkesverksamma med reumatoid artrit orkar utföra olika aktiviteter, kan utföra aktiviteter som de tycker är viktiga samt huruvida de upplever balans mellan sådant som de gör varje dag. Kunskaperna kan bland annat göra det lättare för dem som har ledgångsreumatism att fortsätta jobba.

Projektledare Petra Wagman
Organisation Högskolan i Jönköping
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2017-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 207 000 kr
Diarienummer 160112

Syfte

Projektet ska ta fram mer kunskap om balans i vardagen för yrkesverksamma reumatiker. Särskilt ska sambandet mellan att  kunna utföra aktiviteter, att utföra just de aktiviteter som man anser är viktiga samt att uppleva vardagsbalans undersökas.

Genomförande

Deltagarna till studien rekryteras från specialistkliniker inom reumatologi. De har haft diagnosen i minst fyra år och är mellan 18 och 80 år gamla. 383 personer deltar i studien och svarar på frågor om smärta, utbildning, familjesituation med mera. Balans i vardagen, kapacitet att kunna utföra vardagsaktiviteter samt vilka aktiviteter som är viktiga mäts med så kallade validerade frågeinstrument. Materialet analyseras sedan statistiskt.

Resultat

Studien bidrar med ny kunskap om de reumatiker i yrkesverksam ålder som haft tillgång till så kallade biologiska läkemedel (vilka förbättrat behandlingen väldigt mycket). Eftersom preliminära resultat visar att yrkesverksamma med reumatism har lägre chanser att uppleva balans i vardagen behövs dessa kunskaper. Resultaten är också värdefulla i rehabilitering för att hjälpa reumatiker att må bättre. De sprids via konferenser och vetenskaplig publicering.