Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner

Sammanfattning

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser brukar inte lyckas så väl. Orsakerna kan vara flera - bland annat att chefer och deras medarbetare har skilda uppfattningar om insatserna och hur de bör genomföras. Projektet ska ta fram bättre strategier för att införa och utvärdera hälsofrämjande insatser i arbetslivet.

Projektledare Henna Hasson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2016-11-01 - 2019-10-31
Beviljat totalbelopp 3 448 000 kr
Diarienummer 160070

Syfte

Projektet ska undersöka konsekvenserna av oenighet mellan medarbetare och chefer när det gäller vad som ska göras för hälsan på arbetsplatsen och hur insatserna ska genomföras. Forskarna ska särskilt undersöka hur sådana meningsskiljaktigheter påverkar resultatet av  hälsofrämjande insatser och vilken utsträckning man faktiskt är oense.

Genomförande

Projektet samlar in data från fyra så kallade hälsointerventioner på arbetsplatser i Sverige och Danmark med totalt cirka 2.300 berörda. Alla fyra studier innehåller mätningar av ledares och medarbetares inställning till insatserna som genomförs och hur det görs. Forskarna använder olika statistiska metoder för att analysera det materialet.

Resultat

Projektet ger mer kunskap om hur hälsofrämjande insatser på arbetsplatser bör genomföras och utvärderas. Särskilt ger studien mer kunskap om vilken roll skilda åsikter mellan chefer och medarbetare spelar i det sammanhanget. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, pressmeddelanden och forskarnätverk.