Arbetsplatsernas strategier för ett hållbart arbetsliv - attraktiva arbeten och anpassning av arbetet till anställdas arbetsförmåga

Sammanfattning

Det blir alltmer viktigt att anställda kan arbeta vidare även i hög ålder, inte minst på grund av att andelen äldre i befolkningen ökar. För det krävs en god arbetsmiljö och att arbetsplatsen är så pass attraktiv att de äldre vill fortsätta jobba. Projektet skulle medverka till en ökning av den faktiska pensionsåldern, det vill säga att fler jobbar längre. Forskarna undersökte vilka strategier och metoder som behövs för det och lyfte fram goda exempel på insatser.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Övrigt arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 329 000 kr
Diarienummer 150552

Syfte

Projektet skulle bidra till att den genomsnittliga åldern för utträde från arbetsmarknaden ökar. Målet var att förstå vilka metoder och strategier som behövs för det och inspirera till införandet av sådana metoder och tillvägagångssätt.

Genomförande

Forskargruppen sökte upp arbetsplatser där man gjort arbetet attraktivt för äldre, haft arbetsväxling, skapat en god arbetsmiljö och genomfört nedtrappning av arbetet. Det vill säga arbetsplatser med metoder för att arbeta till 65 års ålder och längre. Projektets referensgrupp, där bland annat arbetsmarknadens parter ingick, samt annonsering hjälpte forskarna att hitta sådana arbetsplatser. Dessutom användes information från Statistiska centralbyrån om arbetsplatser med många äldre. Sex goda exempel på arbetsplatser besöktes och där intervjuade forskarna anställda, chefer, skyddsombud med flera. Resultaten diskuterades vid en avslutande workshop med bland annat företrädare för företagen i studien.

Resultat

Projektet lyfter fram goda exempel som ökar förståelsen för hur man kan få hållbart arbetsliv och som inspirerar till detta. I de konkreta exempel på åtgärder som lyfts fram av forskarna finns allt från att göra arbetsplatsen attraktiv för äldre till anpassning av arbetsuppgifter. Skapa ett tryggt arbetsklimat, stöd av fysioterapeut och hjälp med pensionsrådgivning var några exempel på lyckade insatser. Resultaten publicerades i en särskild rapport och en vetenskaplig artikel. Dessutom sprids de goda exemplen via seminarier, pressmeddelanden och konferenser.