Hållbar socialtjänst - relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning

Sammanfattning

Så kallade styrsystem som används inom socialtjänsten, främst New Public Management, kan vara ett hinder i arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Socialtjänsten har stora problem med sjukfrånvaro och stressrelaterad ohälsa. Projektet studerade sambandet mellan styrsystem och arbetsmiljö samt hur verksamhetsstyrning kan gynna arbetsmiljö och hälsa. Forskarna tog fram ett antal exempel på konkreta åtgärder som gynnar arbetsmiljön samt exempel på arbetsförhållanden som påverkar socialarbetare vilja att stanna kvar i sitt arbete.

Projektledare Wanja Astvik
Organisation Mälardalens högskola
Ämnesområde Övrigt arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 987 000 kr
Diarienummer 150463

Syfte

Projektet skulle undersöka sambandet mellan styrsystem och arbetsmiljö, med fokus på hur styrningen kan gynna arbetsmiljöarbetet. I den första delen av projektet skulle forskarna ta fram arbetsvillkor som påverkar arbetsmiljön positivt, i den andra goda exempel där kommuner lyckats förena socialtjänstens verksamhetsstyrning och arbetet för en hållbar psykosocial arbetsmiljö.

Genomförande

I den första delstudien hämtades data från ett tidigare forskningsprojekt som handlade om så kallade friskfaktorer i socialtjänsten, det vill säga sådant i arbetsmiljön och organisationen som gynnar hälsa, engagemang och arbetstillfredsställelse. Drygt 7.000 socialsekreterare deltog i den studien. I delstudie två undersökte forskarna tre verksamheter som har ett fungerande arbetsmiljöarbete inom socialtjänsten. Personer som är insatta i kommunens arbetsmiljöarbete intervjuades och statistik om personalomsättning och sjukfrånvaro samt information från medarbetarundersökningar hämtades in och analyserades. Forskarna undersökte även dokument, arkivmaterial med mera.

Resultat

Så kallad tillitsbaserad styrning gynnar arbetsmiljön. Integrering av arbetsmiljö och verksamhetskvalitet samt långsiktig ekonomisk styrning är konkreta saker som är bra för arbetsmiljön. Öppenhet, personalorientering och upplevd kvalitet ökar socialarbetares vilja att stanna på arbetsplatsen. Kvantitativa och motstridiga krav har motsatt effekt. Studien ger kunskap om vad som behövs för hållbara arbetsplatser i offentlig sektor. Dessutom har goda exempel lyfts fram. Kommuner och fackförbund har fått del av resultaten, som också sprids via konferenser, vetenskapliga tidskrifter och seminarier.