Hinder och möjligheter för fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer

Sammanfattning

Företag fokuserar allt oftare på kärnverksamheten och tar in tjänster från utomstående entreprenörsföretag, inte minst inom gruv- och tillverkningsindustrin. Där har entreprenörer drabbats av svåra arbetsplatsolyckor. Projektet undersöker vad som försvårar arbetsmiljöarbetet på företag som sköter drift och underhåll hos tillverkningsföretag och gruvor. Dessutom tar projektet fram råd för hur det arbetet kan bli bättre, med fokus på samarbetet mellan uppdragsgivare och entreprenörsföretag.

Projektledare Ann-Beth Antonsson Lundberg
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2016-05-01 - 2019-04-30
Beviljat totalbelopp 2 900 000 kr
Diarienummer 150330

Syfte

Projektet ska förbättra arbetsmiljöarbetet för entreprenörer som arbetar åt gruvor och tillverkningsindustrin. Målet är att minska arbetsskadorna och olyckorna. Projektet ska ta reda på vilka hinder som finns för ett bra arbetsmiljöarbete och ta fram metoder och råd som kan förbättra det.

Genomförande

Projektet består av forskning om hur arbetsmiljöarbetet i de aktuella företagen kan förbättras samt en utvecklingsdel som utgår från forskningsresultaten. Projektet använder bland annat djupintervjuer och så kallad aktörsanalys av intervjuerna. 60 anställda vid entreprenörsföretag intervjuas och projektgruppen besöker både kundföretag och entreprenörsföretag. Goda exempel lyfts fram och de modeller för bättre arbetsmiljöarbete som projektet tar fram testas och förbättras genom diskussioner med berörda aktörer. Resultaten sammanställs i en rapport som sprids till företag inom gruvnäringen och tillverkningsindustrin.

Resultat

Projektet väntas leda till konkreta och användbara råd för bättre arbetsmiljö hos entreprenörer, bland annat om hur man kan samarbeta med uppdragsgivare kring arbetsmiljöfrågor. Dessutom ska projektet leda till förslag på innehåll i upphandlingsunderlag och avtal som tar hänsyn till arbetsmiljön. Resultaten publiceras på webben samt sprids i form av en rapport.