IT-utveckling för hållbara arbetsplatser

Sammanfattning

Projektet undersökte hur IT-system i offentlig verksamhet kan upphandlas, införas, utformas och användas så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt. Projektet genomfördes genom en så kallad fallstudie i Kungsbacka kommun. Målet var IT-system i offentliga miljöer som är så bra som möjligt för både användarna och arbetsmiljön.

Projektledare Jörgen Johansson
Organisation Högskolan i Halmstad
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2016-09-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 2 026 001 kr
Diarienummer 150355

Syfte

Projektet skulle ta fram kunskap om hur nya IT-system i offentlig verksamhet kan upphandlas och införas så att såväl verksamheten som medarbetarna mår bra. Forskarna ville undersöka hur IT-system kan gynna arbetsmiljön och vara användbara. Projektgruppen tog, utifrån det materialet, fram praktiska råd för inhandling, organisering, styrning och förvaltning av IT-system i offentlig verksamhet.

Genomförande

Projektet genomfördes som en fallstudie med utgångspunkt i en tidigare undersökning: Projekt Användbar. Fallstudien började med en kartläggning med hjälp av intervjuer, dokumentanalys och behovsinventering. Sedan genomfördes intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och analysseminarier i olika omgångar, hela tiden varvade med utvecklingsarbete. Slutligen drogs slutsatser och goda råd som sprids till intresserade togs fram.

Resultat

Projektet öppnar upp för annan forskning som använder fallstudier av utvecklingsprocesser för att ta fram arbetsmetoder och praktiska råd. Det ger kunskaper som kan förbättra arbetsmiljön för användare av kommunala IT-system. Forskningsprojektet är upplagt så att det, genom så kallade lärloopar och analysseminarier, ger resultat som är betydelsefulla även för andra kommuner än Kungsbacka. Resultaten sprids genom kommunens hemsida, seminarier, föreläsningar, vetenskaplig publicering, rapporter och konferenser.