Att ta mark i professionen. En studie av socialsekreterare i etableringsfasen mellan utbildning och yrkesliv.

Sammanfattning

Socialsekreterare utsätts för mycket stress i yrket. Många blir utbrända, sjukskrivna eller byter jobb. Särskilt utsatta är de nyutbildade socionomerna. Projektet studerar nyutexaminerade socionomer som börjar arbeta inom kommunal socialtjänst. Målet är att de ska få en bättre arbetsmiljö med hjälp av kunskap om hur de upplever sin arbetsmiljö och hur dessa upplevelser hänger samman med stress.

Projektledare Anders Bruhn
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2017-01-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 450 000 kr
Diarienummer 150213

Syfte

Projektet ska undersöka varför socionomer väljer sitt yrke och sin arbetsplats samt vad som gör att de stannar i yrket. Dessutom ska forskarna ta reda på vad som hjälper eller hindrar dem att etablera sig som socialsekreterare. Projektet ska också ta fram ett kunskapsunderlag för bättre arbetsmiljö och bättre etablering för socialsekreterare inom kommunal socialtjänst.

Genomförande

Projektet bygger på tre delstudier: en frågeundersökning till socionomer fem år efter examen, en del där yrkesaktiva själva medverkar i undersökningen av hur det är att vara ny på sin arbetsplats samt en intervjustudie med frågor om livshistoria, yrkesval, karriär med mera fem år efter examen. I den första delstudien deltar en hel årskull socionomer: 2.400 stycken. Där frågar forskarna om mål, motiv, attityder, utbildningen, arbetsvillkor med mera. I delstudie två väljs nyutexaminerade ut att delta i så kallade forskningscirklar med högst åtta deltagare i varje där de så att säga bedriver sin egen forskning genom dagböcker, samtal med mera. Dessutom studeras dokument och intervjuer genomförs. I den tredje delstudien intervjuas 15-20 socionomer med fem års yrkeserfarenhet där de får berätta om värderingar, hur de tänker kring yrket med mera. Både statistiska och så kallade kvalitativa metoder används i analyserna av materialet.

Resultat

Studien ger bättre kunskap om hur nyutbildade socialsekreterare upplever sin arbetsmiljö och på vilka sätt den upplevelsen hänger samman med stress, ohälsa och jobbyten. Den ger mer kunskap om varför man vill arbeta som socialsekreterare och om svårigheter man möter. Projektet kan bland annat ge underlag till bättre introduktion för nyutbildade socionomer. Resultaten sprids till de kommuner som deltar, Socialtjänstforum, Förbundet för forskning i socialt arbete med flera. Ett faktamaterial tas fram som förbättrar introduktionen för nyanställda. Resultaten sprids dessutom via artiklar i fackpress och föreläsningar.