Är jobbet för tungt? Företag och anställda bör nu klara av mätningen själva - test av ny precis och kostnadseffektiv kartläggning - i städbranschen

Sammanfattning

Städare är överrepresenterade när det gäller kroppsliga besvär från arbetet. Samtidigt är det ovanligt att belastning på jobbet alls mäts. Ett tidigare projekt som fått stöd från AFA Försäkring har tagit fram en metod där man som anställd själv kan mäta hur tunga och belastande ens arbetsställningar och arbetsmoment är. Enskilda mätningar kan sedan samlas in för statistik och jämförelser. Projektet har prövat hur väl det fungerar att enskilda anställda gör sådana mätningar, vilket visade sig fungera bra. Resultaten från studien visar också att städare utsätts för en arbetsbelastning i överkroppen som kan ge förslitningsskador.

Projektledare Mikael Forsman
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2015-07-01 - 2017-06-30
Beviljat totalbelopp 2 266 000 kr
Diarienummer 150181

Syfte

Forskarna skulle ta reda på om metoden (att anställda själva använder och skickar in de belastningsmätare som används i försöket) fungerar och även hur hög belastning olika grupper av städare/lokalvårdare har.

Genomförande

Den fysiska arbetsbelastningen mättes under en hel arbetsdag för 14 hotellstädare och 12 sjukhusstädare. Dessutom gjordes pulsmätningar hos sjukhusstädarna. 28 städare mätte även själva den fysiska belastningen, med kroppsburna små mätare som registrerar bland annat armrörelser och vinklar och har ett inbyggt minne så att hela arbetsdagen kan mätas. Det gav svar på mätmetodens användbarhet och hur pass hög belastningen var för städarna. 

Resultat

Städare har hög belastning i överkroppen, vilket innebär en risk för belastningsskador. Forskarnas mätningar och städarnas egna mätningar stämde väl överens och städarna själva upplevde att tekniken fungerade bra. Metoden som testades är billig och visade sig vara användbar. Den kan även användas i andra branscher. Den kan också bli användbar i framtida projekt som ska ta reda på mer om sambandet mellan belastande arbetsställningar och risken för belastningsskador. Resultaten sprids bland annat genom en särskild rapport.