Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor? Uppföljande kommunikationsinsatser

Sammanfattning

Projektgruppen har tidigare fått anslag från AFA Försäkring för ett projekt om hur man kan förbättra luftkvaliteten på kontor. Detta projekt sprider kunskaperna från det föregående projektet. Det handlar om hur ventilationen på kontor kan förbättras när den inte fungerar bra samt vid ombyggnad, nybyggnad och underhåll. Ökade kunskaper hos dem som på olika sätt ansvarar för innemiljön ger bättre luftkvalitet, vilket ger mer välmående och prestation på jobbet.

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Utbildning, Information
Tidsperiod 2015-07-01 - 2017-06-30
Beviljat totalbelopp 400 000 kr
Diarienummer 150173

Syfte

Projektet ska förbättra tilluftens kvalitet på kontor med hjälp av bättre ventilation. Det ska göras genom att sprida kunskap om hur kontorsventilationen kan förbättras till dem som har inflytande över och ansvar för den.

Genomförande

Det tidigare projektet tog fram en rapport med råd och riktlinjer för bra kontorsventilation. I samarbete med SWESIAQ, en ideell förening som arbetar för bättre innemiljö, sprider projektet kunskaperna i rapporten till dem som arbetar med och har ansvar för innemiljö och ventilation. Projektgruppen ska också ha kontakt med arbetsgivare, fastighetsägare, fastighetsskötare, skyddsombud med flera om luftkvalitet och ventilation. I det arbetet tar projektet fram olika texter och annat informationsmaterial.

Resultat

Projektet väntas leda till att de som arbetar professionellt med innemiljö blir bättre på att lösa ventilationsproblem. Det väntas också leda till att de som arbetar med drift och underhåll av ventilation på kontor eller har ansvar för innemiljön (chefer, skyddsombud med flera) blir bättre på att vidta de åtgärder som krävs för bättre kontorsluft. Eftersom tidigare forskning visat att innemiljön har stor betydelse för prestation kan också de anställdas produktivitet förbättras. Projektet handlar om kommunikation så resultaten sprids huvudsakligen genom själva projektarbetet.