Arbetsoförmåga relaterad till ryggsmärta - vilken roll spelar psykiatrisk samsjuklighet och ryggoperation

Sammanfattning

Förstärker ångest och depression ryggsmärta och oförmågan att arbeta när man har ont i ryggen? Hur påverkas den psykiska hälsan av (vad som tidigare kallades) förtidspension på grund av ryggproblem? Dessa och flera andra frågor har projektet undersökt. Resultaten kan bland annat förbättra rehabilitering och stöd till sjukskrivna för ryggsmärtor. Det kan i sin tur förhindra att de försvinner från arbetsmarknaden.

 

Projektledare Ellenor Mittendorfer Rutz
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2016-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 3 905 000 kr
Diarienummer 150142

Syfte

Studien skulle undersöka hur psykisk ohälsa påverkar arbetsoförmåga på grund av ryggsmärta, särskilt efter ryggoperation. Dessutom skulle den försöka ta reda på om psykisk ohälsa påverkas av förtidspension (numera sjuk- och aktivitetsersättning) på grund av ryggvärk.

Genomförande

Data för studien hämtades från en stor svensk försäkringsdatabas, IMAS, med mer än nio miljoner svenskar. Dessutom hämtades uppgifter från bland annat Försäkringskassan. Forskarna fick information om ryggsmärta och psykisk ohälsa genom uppgifter om diagnoser och förskrivning av antidepressiva läkemedel. Ett antal patienter vars ryggsmärtor behandlats med operation följdes under tre år när det gäller vårdtider, samsjuklighet och bruk av smärtstillande medel. En jämförelsegrupp med patienter som hade andra diagnoser än ryggsmärta ingick också med i studien. Materialet analyserades med statistiska metoder.

Resultat

Att ha både ryggvärk och ångest/depression ökade risken för förtidspension. Depression innan ryggoperation påverkade resultatet av operationen. Den psykiska hälsan förbättrades inte för dem som förtidspensionerades på grund av ryggsmärtor. Projektet ger värdefulla kunskaper för rehabilitering av ryggpatienter. Resultaten sprids via föreläsningar, konferenser och tidskrifter.