Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster

Sammanfattning

Det förekommer allvarliga arbetsolyckor och ohälsa är vanligt inom byggbranschen. Trots detta används företagshälsovården huvudsakligen till hälsokontroller för byggarbetare och företagshälsan har ofta dåliga kunskaper om byggbranschen behov av stöd. Projektet har undersökt byggföretags behov av extern hjälp med hälsa, säkerhet på jobbet och arbetsmiljö.

Projektledare Leif Berglund
Organisation Luleå tekniska universitet
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2016-01-01 - 2019-03-31
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 150126

Syfte

Projektet skulle ta reda på vilket stöd, i form av exempelvis utbildning, kompetens eller förebyggande insatser, som byggbranschen behöver när det gäller hälsa, säkerhet och arbetsmiljö. Dessutom skulle forskarna kartlägga vilka sådana tjänster som erbjuds branschen, vilket ytterligare synliggör dess behov inom området.

Genomförande

Projektet genomfördes i fyra delar. Först gjordes en kunskapsöversikt över företagshälsovårdens utveckling i Sverige när det gäller byggbranschen. I en andra fas gjorde forskarna en behovsinventering med hjälp av intervjuer och enkäter till Sveriges Byggindustrier, fackförbund, arbetsledare och skyddsombud. De använde också intervjuer och enkäter för att fråga företagshälsovård, primärvård och konsulter om vilka tjänster de erbjuder för hälsa, arbetsmiljö och säkerhet i byggindustrin. 

Resultat

Det framkom inget behov av att köpa in externa tjänster när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete. Små företag har sämre arbetsmiljöarbete och behöver mer extern hjälp än större. Den vanligaste tjänsten som köps in från företagshälsan är hälsoundersökningar. De största arbetsmljöutmaningarna är fysisk belastning, tunga lyft, fall, arbete på stege, damm och asbest. Stress är ett växande problem i byggbranschen. Projektet ger kunskap om vilket stöd byggbranschen behöver när det gäller arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt hur det stödet ser ut idag. Resultaten sprids via en doktorsavhandling, artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenser.