Arbete På Väg - Säkrare arbetsmiljö på vägarbetsplatser

Sammanfattning

Bygg- och anläggningssektorn är drabbad av allvarliga arbetsolyckor och till och med dödsfall. Vägarbetsplatser är särskilt riskabla. Projektet har jämfört utformningar av vägarbetsplatser för sänkt hastighet hos förbipasserande fordon, en kunskap som gör arbetsplatserna säkrare.
 

Projektledare Charlotta Johansson
Organisation Luleå tekniska universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2009-08-01 - 2011-02-28
Beviljat totalbelopp 776 878 kr
Diarienummer 090068

Syfte

Projektet har jämfört olika sätt att utforma vägarbetsplatser för att sänkt hastighet hos förpipasserande fordon och ökad säkerheten för vägarbetarna.

Genomförande

Projektet mätte hastigheten vid upp till sju vägarbetsplatser i Norrbotten. Mätningarna gjordes vid vägarbetsplatser med olika hastighetsskyltning, olika åtgärder för att ytterligare dämpa hastigheterna samt skilda typer av vägarbetsfordon och personal. Dessutom gjordes observationsstudier och så kallade konfliktstudier.

Resultat

Projektet har gett kunskaper om hur man bör utforma och skyltar vägarbeten för att säkerhet och bättre arbetsmiljö. Resultaten sprids via en rapport till aktörer inom området, Vägverket och kommuner samt via media.