Hälsointerventioner på arbetsplatsen: Effekter på prestation, ork, motivation och konsekvenser för sjukskrivning, produktivitet och ekonomiskt utfall

Sammanfattning

Det finns både ekonomiska och mänskliga skäl för att förbättra medarbetares hälsa. Forskningsprojektet har undersökt vilken effekt träning på arbetstid och arbetstidsförkortning har för företags och organisationers ekonomi. Det visade sig att bägge åtgärderna ökade produktiviteten och att träning på arbetstid ledde till minskade sjukfrånvarokostnader.

 

Projektledare Ulrica Von Thiele Schwarz
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Hälsoekonomi
Tidsperiod 2010-01-01 - 2013-12-31
Beviljat totalbelopp 1 400 000 kr
Diarienummer 090043

Syfte

Projektet skulle undersöka vilken effekt hälsoinsatser på arbetsplatser har på sjukskrivningar, produktivitet och organisationers ekonomi. För att kunna koppla ihop dessa saker skulle projektet även analysera andra samband, som mellan motivation och prestation i arbetet.

Genomförande

Studien byggde vidare på data från ett tidigare forskningsprojekt som studerade effekten av träning på arbetstid och arbetstidsförkortning. 200 personer vid sex arbetsplatser deltog i den undersökningen. Datainsamlingen skedde både före och efter hälsoinsatserna genom frågeformulär, hälsoundersökningar, sjukfrånvarouppgifter samt ekonomiska data. Dessutom samlades uppgifter in om antalet omhändertagna patienter (studien gjordes på en tandvårdsorganisation), arbetad tid, antal anställda med mera.

Resultat

Studien visar att minskad arbetstid och träning på arbetstod snarare ökar produktiviteten än minskar den. Åtgärderna leder också till minskad sjukfrånvaro. Framförallt träning på arbetstid minskade sjukfrånvarokostnaderna. Media, företag och organisationer har visat stort intresse för studiens resultat. Resultaten har också publicerats vetenskapligt och spridits via möten och konferenser.