Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor?

Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsen besväras över en miljon människor i Sverige av inomhusluftens kvalitet. En studie visar att nästan hälften av dem som behandlats för byggnadsrelaterade symptom inte kunnat gå tillbaka till arbetet efter sju år. Fuktskador, dåliga ventilationssystem och allergiframkallande ämnen från luftfilter kan orsaka problemen. Projektet har undersökt hur ventilationssystem påverkar inomhusluften och gett råd och rekommendationer.

Projektledare Per Fjellström
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2009-09-01 - 2012-08-31
Beviljat totalbelopp 2 410 000 kr
Diarienummer 090019

Syfte

Målet med projektet var att förbättra luftkvaliteten på kontor med mekanisk ventilation. Det skulle ske genom kunskap om orsakerna till att luften blir sämre när den passerar ventilationssystemet och hur det hänger ihop med arbetsklimatet. Projektet skulle lämna förslag till åtgärder för bättre luftkvalitet och sprida råden.

Genomförande

Förändringar i luften som passerar ventilationssystem kartlades genom luftprover i några större kontorsbyggnader i Stockholm. Dessutom undersöktes personalens uppfattning om luften och deras eventuella besvär med hjälp av enkäter och intervjuer.

Resultat

Mätningarna på kontoren visar att irriterande ämnen i luften ökar när den passerar ventilationssystemen och att avskiljningen av partiklar inte fungerar så väl, så att dammhalterna är onödigt höga. Utifrån tidigare undersökningar och litteratur har projektet tagit fram råd om placering av luftintag, skötsel av ventilationssystem och åtgärder när luftkvaliteten är dålig. Projektet kan leda till bättre kontorsluft genom rekommendationerna för ventilationssystem. Resultaten sprids genom en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, till VVS-tekniska föreningar, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, kontorsanställda med flera.