Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Sammanfattning

Projektet ingick i ett större forsknings- och utvecklingsarbete vars mål var att skapa goda arbetsmiljöer med hjälp av visualisering. Projektet utvecklade och använde tekniker för att med datorns hjälp synliggöra arbetsmiljöfrågor inom vården. Forskarna undersökte också om den metoden kan förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.
 

Projektledare Gerd Johansson
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2009-09-01 - 2012-08-31
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 090056

Syfte

Projektet skulle utveckla och pröva datorbaserade visualiseringstekniker för att synliggöra arbetsmiljöfrågor, träning med mera. Målet var att pröva sådana metoder för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

Genomförande

Visualisering kan användas på olika sätt i arbetsmiljöarbete. När en arbetsplats utformas kan exempelvis alternativ visas upp som virtuella modeller i datorn. Metoden kan också användas för exempelvis inlärning och träning i svårtillgängliga eller farliga arbetsmiljöer. Projektet skapade ett nätverk för visualisering av arbetsmiljö samt en referensgrupp med aktörer inom arbetsmiljöområdet, inklusive forskare och studenter som har anknytning till området. Medlemmarna i nätverket deltog i seminarier, workshops och laborationer där visualiseringsprojekt och idéer diskuterades.

Ett delprojekt testade 3D-visualiseringar av arkitektens förslag inför planering av en ny arbetsplats inom vården, ett annat delprojekt testade sådana metoder för inlärning och träning när det gällde hantering av respirator och övervakningsenhet vid en infektionsklinik.

Resultat

Visualiseringarna ledde till att personalen fick större förståelse för förslagen på hur lokalerna skulle se ut. De blev mer medvetna om vilka krav som bör ställas på den nya arbetsmiljön och fick ett större inflytande över lokalernas utformning. Det andra delprojektet visade hur visualisering kan motivera till lärande inom vården och ge personalen möjlighet att träna på olika scenarier kring respiratorn. Allmänna kunskaper om hur visualisering kan förbättra arbetsmiljön har spridits till nätverket och andra intresserade. Resultaten sprids även via konferenser och en webbplats.