Hur kan nya typer av besvär och sjukdomar vid skärande bearbetning minskas och förebyggas?

Sammanfattning

Att arbeta med att skära exempelvis i plåt för med sig flera arbetsmiljöproblem, bland annat ger hudkontakt med skärvätskorna eksem. Under senare tid har det även upptäckts att vätskorna även kan ge luftvägsbesvär. Projektet har tagit fram råd om hur luftvägsproblem på grund av så kallad dimma av vätskor som används för att skära i hårda material kan minskas.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2010-06-01 - 2014-12-31
Beviljat totalbelopp 2 795 000 kr
Diarienummer 100077

Syfte

Förr användes mineraloljor vid skärarbeten, numera är det olika slags blandningar och syntetiska väskor. Vätskan tillförs också på ett annat sätt idag. Det har minskat risken för bland annat hudbesvär, men istället har anställda fått problem med luftvägarna. Projektets mål var att ta fram råd till arbetsplatser om hur luftvägsproblem på grund av skärvätskor kan minskas. Det skulle ske genom att undersöka hur skärvätskedimma sprids på arbetsplatsen och vad som kan göras för att minska den.

Genomförande

Verkstadsföretag med anställda som hade luftvägsproblem deltog i studien. Projektet tog prover på luften och testade olika åtgärder för att se om de minskar problemen. Bland annat prövades skärarbete utan vätska, nya typer av vätskor och minskade vätskemängder med hjälp av ny teknik. Ventilationen undersöktes och åtgärdades också. De anställda intervjuades före och efter åtgärderna.

Resultat

Luftvägsbesvär kan uppkomma även av högkvalitativa skärvätskor som sköts väl. Inkapslingar och ventilation räcker sällan i sig som skydd, det gäller att se till att de fungerar bra. Dessutom behöver arbetsmetoderna i vissa fall ändras så att man undviker skärvätskedimma. Projektet tog fram råd och underlag för åtgärder mot luftvägsbesvär hos anställda som arbetar med skärvätskor inom verkstadsindustrin. Resultatet har sammanställts i en rapport och förmedlats till företag i branschen.