Antibiotikaresistens bland tarmbakterier hos barn och personal inom förskolan

Sammanfattning

Antibiotikaresistenta bakterier blir ett allt större problem över hela världen. Vårdkostnaderna stiger på grund av dessa bakterier och dödsfallen kan öka. Det är känt sedan tidigare att luftvägsbakterier som tål vanliga antibiotika sprids på förskolor, men frågan är om det även gäller resistenta tarmbakterier. Studien undersöker detta och kan därmed ge kunskap om hur resistenta bakterier sprids i samhället och dessutom ge bättre hygienrutiner för förskolan.

Projektledare Karin Tegmark Wisell
Organisation Smittskyddsinstitutet, Solna
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2009-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 750 000 kr
Diarienummer 080146

Syfte

Projektets mål är att studera förekomsten och spridningen på förskolor av resistenta tarmbakterier av ESBL-typ (Extended Spectrum Bectalamases, ett enzym som bland annat bryter ned penicillin och gör bakterier motståndskraftiga mot sådana antibiotika). Det ska göras genom att utveckla metoder för att hitta ESBL-bakterier i avföringsprov samt metoder för att beskriva genetiska egenskaper hos bakterierna. Bakteriestammarna ska också beskrivas på så kallad molekylärbiologisk väg och prover tas på barn och personal.

Genomförande

Provtagningar och analyser har genomförts på 29 barn och två förskollärare vid en förskola. Projektet ska gå vidare med provtagningar på ytterligare en förskola. Projektet har tagit fram metoder för att söka efter ESBL-producerande bakterier i normal tarmflora och för att genetiskt identifiera egenskaper som ger resistens. Avancerad teknik för så kallad sekvensering och molekylärepidemiologi används av forskarna.

Resultat

De prov som tagits vid den första förskolan visar att inget av barnen eller lärarna som lämnat prover bär på resistenta tarmbakterier av ESBL-typ. När provtagningen på den andra förskolan har avslutats finns planer på att utvidga studien till fler förskolor. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.