Exponering för elektriska och magnetiska fält i arbetslivet

Sammanfattning

Elektriska och magnetiska fält är vanliga i arbetslivet, men det är i dagsläget svårt att veta om säkerhetsgränserna hålls. Projektet har tagit fram metoder för att beräkna hur mycket av sådana fält som människor i arbetslivet utsätts för. Resultatet från de beräkningarna kan sedan jämföras med riktlinjerna.

Projektledare Mikael Persson
Organisation Chalmers Tekniska Högskola
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2009-01-01 - 2012-01-01
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 080137

Syfte

Anställda utsätts för elektriska och magnetiska fält i samband med mobiltelefonerande, svetsning, vid kraftledningar och så vidare. I ett EU-direktiv finns riktlinjer för att skydda anställda från elektromagnetiska fält. Projektet skulle ta fram metoder för att bland annat beräkna den så kallade strömtätheten i människor (ett mått på hur tät en elektrisk ström är)så att det blir möjligt att avgöra om riktlinjerna uppfylls.

Genomförande

Forskarna bakom projektet har tidigare använt datormodeller för att beräkna elektromagnetiska fält och det så kallade SAR-värdet (Specific Absorbation Rate, ett mått på hur mycket energi kroppen ter upp) hos människor. Tillsammans med en så kallad elektromagnetisk lösare, som används för elektromagnetisk analys, har strömtätheten hos människor beräknats. De har också mätt upp faktiska elektromagnetiska fält.

Resultat

Testfall och mätningar visar att de metoder som forskarna tagit fram, som kopplar uppmätta fält till strömtäthet och energiabsorbtion hos människor, fungerar bra för att mäta exponering. Projektet har resulterat i metoder som kan hjälpa till att avgöra om nuvarande riktlinjer för elektromagnetiska fält i arbetslivet uppfylls. Resultaten presenteras vid vetenskapliga konferenser och i tidskrifter. Dessutom har projektet mynnat ut i en doktorsavhandling.