Sluta plåstra - hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården har hög nivå av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Projektet, som är en fortsättning på ett påbörjat forskningsprojekt (”Sluta plåstra – Hälsoskapande arbetsplatser inom hälso- och sjukvården”) ska ta fram en modell för hur arbetsplatser kan gynna de anställdas hälsa.

Projektledare Göran Ejlertsson
Organisation Högskolan i Kristianstad
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2009-01-01 - 2009-12-31
Beviljat totalbelopp 1 465 290 kr
Diarienummer 080073

Syfte

Projektet ska avsluta utvecklingen av en modell för hälsoskapande arbetsplatser och ta fram ett instrument för styrning av hälsoskapande arbetsplatser.

Genomförande 

Modellen utvecklas med hjälp av deltagare i projektet och testas under projekttiden. Projektet genomförs vid Ängelholms sjukhus och har tagit fram en process där chefers och medarbetares engagemang är avgörande. Modellen för hälsoskapande arbetsplatser skapas utifrån ett material som samlats in genom dialog med chefer, arbetsplatsträffar, djupintervjuer och så kallad deltagande observation på plats. Tre saker har visat sig vara viktiga: handlingsutrymme på lokal nivå, att sammanhanget som man arbetar i är begripligt samt chefernas roll i organisationen. Materialet för dialoginstrumentet har samlats in genom enkäter och fokusgruppsintervjuer. Det innefattar diskussion kring sex upplevelser av arbetet: inre upplevelse, självbestämmande, stöd, ledarskap, omorganisation och tidspress.

Resultat

Studien har hittat flera faktorer som har betydelse för att utveckla en hälsoskapande arbetsplats (ökat handlingsutrymme, begripliga sammanhang, mellanchefernas nyckelroll, deltagarpåverkade omorganisationer och stärkande resurser). Dialogverktyget som tagits fram kan användas på olika nivåer i organisationen. Projektets resultat har redovisats vetenskapligt i olika publikationer samt spridits vid Ängelsholms sjukhus, inom Region Skåne genom seminarier samt via högskoleutbildningar och konferenser.