Hälsofrämjande arbete inom byggsektorn

Sammanfattning

Hälsofrämjande arbete är viktigt för att minska arbetsskador och besvär på grund av jobbet. Byggsektorn är en av de mest drabbade av olycksfall och sjukdomar på grund av jobbet. Projektet har prövat hälsofrämjande och livsstilsinriktade insatser för färre arbetsskador och bättre hälsa i byggbranschen.

Projektledare Cecilia Redegren Gomes
Organisation Sveriges Byggindustrier
Ämnesområde Branschprojekt
Tidsperiod 2008-01-01 - 2009-06-30
Beviljat totalbelopp 938 000 kr
Diarienummer 080035

Syfte

Projektets syfte var att pröva olika hälsofrämjande och förebyggande insatser i byggföretag. Målet var att ta fram nya metoder och nytt informationsmaterial.

Genomförande

Projektet har genomfört hälsosatsningar på utvalda byggföretag. Tjänstemän och hantverkare har fått hälsocoachning, inklusive tester av bland annat kondition. Deltagarna har satt upp individuella hälsomål och erbjudits kostkurser, träning, rökavvänjning, mental träning med mera. Totalt deltog 119 personer. De delades upp i en friskgrupp och en riskgrupp, den senare en grupp som behövde förbättra sin hälsa. Deltagarna testades vid projektets början och efter sex månader. Testerna  bestod av hälsoenkät, hälsosamtal, blodtrycksmätning, midjemätning med mera.

Resultat

Vid första testtillfället befann sig 39 procent i friskgruppen och 61 procent i riskgruppen. Efter sex månader var läget betydligt bättre: 53 procent i friskgruppen och i riskgruppen 47 procent. Den självupplevda hälsan förbättrades, fler var fysiskt aktiva och hade bättre kostvanor. Färre kände sig trötta och rökte. Resultaten har främst spridits till byggföretag och byggymnasier, bland annat genom inspirationsträffar och utbildning. Projektet har också skapat en hemsida med råd och tips för bättre hälsa.