Naturlig RNA-sekvens variation hos influensavirus - effekt på virus RNA funktion och patogena egenskaper

Sammanfattning

Influensa svarar för en tredjedel av alla sjukskrivningar som är längre än två veckor. Influensaepidemier över hela världen orsakar årligen upp till en halv miljon dödsfall. Influensavirusets arvsmassa (RNA) ändras hela tiden. Projektet undersökte sambandet mellan sådana förändringar samt virusets funktion och sjukdomsframkallande förmåga. Forskarna såg att även förändringar i arvsmassan som inte påverkar virusets proteiner kan förändra virusets egenskaper, vilket ger en ökad förståelse av vad som sker när ett influensvirus blir farligare eller mer smittsamt. Det långsiktiga målet är att tidigt kunna upptäcka nya skadliga influensavarianter.

Projektledare Stefan Schwartz
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2009-01-01 - 2012-06-30
Beviljat totalbelopp 2 000 000 kr
Diarienummer 080042

Syfte

Virus lagrar sin genetiska information i RNA istället för DNA. Projektet skulle framförallt undersöka förändringar av virus arvsmassa som inte påverkar dess proteiner, det skulle ge en större förståelse av vad som sker när virus muterar. Projektets mål var ökad kunskap om hur influensavirus orsakar sjukdom, vilket förbättrar möjligheterna att tidigt upptäcka nya skadliga influensavarianter. En orsak till de årliga influensaepidemierna och att nya vaccin måste tas fram varje år är den ständiga förändringen av arvsmassan hos dessa virus.

Genomförande

Studien genomfördes i laboratorium. De metoder som användes var bland annat radioaktiv märkning av RNA, identifikation av protein med hjälp av antikroppar och analys med hjälp av så kallad masspektrometri. Forskarna undersökte tre varianter av influensavirus: ett mindre skadligt influensavirus, det virus som orsakar den så kallade fågelinfluensan samt viruset som låg bakom Spanska sjukan 1918.

Resultat

Slutsatsen från projektet är att de förändringar i influensavirus arvsmassa som sker naturligt, men inte påverkar virusets proteiner, ändå kan ge viruset nya egenskaper. Forskarna såg en koppling mellan hur virus splitsas, en funktion hos dess arvsmassa, och hur skadligt det är.

Studien ökar kunskapen om vilka delar av influensavirusgenomet som ger viruset dess sjukdomsalstrande egenskaper, vilket kan ge större möjlighet att tidigt hitta allvarliga influensor och förhindra spridning. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter och konferenser. Dessutom får bland andra Smittskyddsinstitutet och Statens  veterinärmedicinska anstalt ta del av dem.