LifeGene

Sammanfattning

Projektet följer ett mycket stort antal svenskar under fem år i en bred folkhälsostudie. Fokus ligger på sjukdomar som leder till omfattande sjukskrivningar och stora belastningar på primärvården. Även astma, allergier, infektioner och fetma finns med i undersökningen. Syftet har varit att ta fram ett brett dataunderlag kring gener, miljö och livsstil som olika forskare kan använda sig av när de genomför studier.

Projektledare Nancy Pedersen
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2008-01-01 - 2012-08-31
Beviljat totalbelopp 50 000 000 kr
Diarienummer 070171

Syfte

Projektet skulle ta fram kunskap om våra vanligaste folkhälsosjukdomar: infektioner, fetma, smärta, hjärt-kärlsjukdom med flera. Förhoppningen är att finna nya idag okända samband mellan exempelvis arv, miljö och livsstil och därmed hitta bättre sätt att diagnosticera och behandla dessa sjukdomar.

Genomförande

Projektet genomförs i tre delar: metodutveckling, datainsamling, samt en uppföljningsfas med analyser och nyskapande kunskaper. Med medel från AFA Försäkring med upp till 50 miljoner under fem år och 45 miljoner under tre år från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, samt en garanti från KI på 90 miljoner ges en grund för bland annat biobanken. Anpassade IT-system, ett deltagaranpassat testcenter och en webbaserad enkät togs fram. Målet är att flera hundra tusen svenskar ska delta. Antalet deltagare hittills (2014) är 36.000, som besvarat 62.000 enkäter och gjort 21.000 test. En omfattande biobank har byggts upp.

Resultat

Projektet LifeGene ska resultera i ny forskning om sambanden arv, miljö, livsstil och sjukdom. Ny kunskap och verktyg för förebyggande insatser, diagnostik och behandling leder till lägre sjukfrånvaro och mindre individuellt lidande. Ett flertal artiklar har publicerats på grundval av data som tagits fram i projektet – exempelvis om fysisk aktivitet och kostintag – och det kommer att bli betydligt fler. Ett antal forskargrupper har ansökt om att få ta del av projektets data- och biobank för sin forskning. Projektet har haft vissa juridiska bakslag, med invändningar från Datainspektionen, men efter en lagändring är det igång igen. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.