Mindre damm på byggarbetsplatser - Etapp 2

Sammanfattning

Dammhalterna på byggarbetsplatser är ofta höga och över gränsvärdena. Mätningar som gjorts i en tidigare del av projektet visade detta. Byggarabetare löper en ökad risk att drabbas av lungsjukdomen KOL, även när de inte röker. Denna fortsättning av ett tidigare projekt har tagit fram rekommendationer för byggarbetsplatser så att de som arbetar där utsätts för så lite damm som möjligt.

Projektledare Bengt Christensson
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2008-09-01 - 2011-12-31
Beviljat totalbelopp 2 230 000 kr
Diarienummer 080093

Syfte

Projektgruppen skulle ta fram rekommenderade arbetsmetoder som gör att byggarbetare utsätts för mindre damm när de utför arbetsuppgifter som rivning, slipning, bilning, byggstädning och blandning av pulverprodukter. Projektet skulle också sprida rekommendationerna för att öka användningen av dem.

Genomförande

Forsknings- och utvecklingsprojektet bedrevs i samarbete med byggföretag, verktygstillverkare, maskinuthyrare med flera. Det begränsade sig till arbetsmoment som utförs med handhållna verktyg och som ofta förekommer vid reparationer och ombyggnad. Utvärdering av dammhalterna skedde både med direktvisande instrument och genom uppsamling. De rekommendationer som projektet tog fram bedömdes inte enbart utifrån dammhalter utan även utifrån företagens ekonomi. Bland de åtgärder som utvärderades fanns bland annat utsug för verktyg som används vid bilning och centraldammsugare vid byggstädning.

Resultat

En slutsats var att det behövs mer information på byggarbetsplatser om riskerna med damm. Särskilda andningsskydd behövs för de flesta arbetsmoment som projektet studerat. Utsug som kopplas till verktyg och dammsugare vid städning minskar dammhalterna. När man använder större dammskapande maskiner som det inte går att koppla utsug till så är det viktigt att arbeta med inplastning, undertryck och sprayning med vatten.

Materialet med rekommendationer finns på en särskild webbplats och projektet har tagit fram en rapport. Projektet kan få till effekt att medvetenheten om åtgärderna ökar hos maskinuthyrare, utbildare, vid krav och upphandling av underleverantörer och så vidare.