HR & SAM Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Sammanfattning

Personalavdelningarnas inflytande över arbetsmiljöarbetet har ökat i takt med att de fått en mer styrande funktion. De fattar oftare beslut om utbildning, rehabilitering, friskvård med mera. De besluten tas därmed inte ute i verksamheten. Projektet har undersökt hur denna förändrade roll för personalavdelningen påverkat arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor. Studien visar att HR-avdelningarna bidrar till arbetsmiljöarbetet, men att deras insatser kan bli större och mer strukturerade.

Projektledare Lisa Schmidt
Organisation IVL Svenska Miljöinstitutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2015-07-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 2 590 000 kr
Diarienummer 150102

Syfte

Projektet skulle ta reda på mer om hur den nya och utvidgade roll som personalavdelningar/HR fått påverkar arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor.

Genomförande

Forskarna genomförde så kallade semistrukturerade intervjuer, vad som brukar kallas kvalitativ metod, i sex organisationer inom kommuner och landsting där HR/personalavdelningarna arbetar strategiskt. Verksamheterna besöktes och ledning, HR/personalchef, HR/personalassistenter, första linjens chefer samt fackliga representanter intervjuades. Frågorna handlade bland annat om hur arbetsmiljöarbetet organiserades, vilken roll HR hade i det arbetet och vilka arbetsmiljömål som fanns inom verksamheten. Intervjusvaren analyserades och sedan anordnade projektgruppen workshops för att diskutera de preliminära resultaten. Där deltog aktörer från organisationen och arbetsmarknadens parter. 

Resultat

HR i den typ av organisationer som undersökts bidrar framför allt till arbetet med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Men de behöver mer utbildning i arbetsmiljökunskap, arbeta närmare cheferna i det dagliga och systematiska arbetsmiljöarbetet, få en större roll i det strategiska arbetsmiljöarbetet och utveckla former för arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och anställda. Resultaten bidrar till bättre samarbete kring arbetsmiljöfrågor. Kunskaperna kan användas av ledning, chefer med flera i offentlig sektor. Resultaten sprids via konferenser, seminarier, facktidskrifter, webbsidor och vetenskaplig publicering