"Att smörja systemet": Grundläggande artrosforskning gör skillnad för patienter och kan förbättra livskvalitén hos en åldrande befolkning.

Sammanfattning

Med allt fler äldre i befolkningen ökar de åldersrelaterade sjukdomarna. En del av dessa sjukdomar, exempelvis artros och ledgångsreumatism, för med sig en sämre ledsmörjning. Det ökar friktionen och belastningen på lederna. Projektet har undersökt hur ledsmörjningen fungerar och framför allt visat vad som gör att den kan försämras. Resultaten kan bland annat användas för tidig diagnostik, så att åtgärder kan sättas in innan skador hunnit bli bestående.

 

Projektledare Niclas Karlsson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Rörelseorganens sjukdomar
Tidsperiod 2016-01-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 3 798 000 kr
Diarienummer 150150

Syfte

För färre insjuknanden i ledsjukdom och minskade kostnader för exempelvis höftledsoperationer behövs tidiga diagnoser. Då kan sjukdomsutvecklingen bromsas med hjälp av exempelvis livsstilsförändringar. Projektet skulle förbättra diagnosmöjligheterna genom att ta fram kunskap om hur ledsmörjningen försämras redan innan man drabbas av artros. Det skulle forskarna göra bland annat genom att se närmare på proteinet lubricin.

Genomförande

Forskarna undersökte kvaliteten hos lubricin (sämre kvalitet hos det proteinet antas ligga bakom den försämrade ledsmörjningen). Lubricinkvaliteten kan användas som en så kallad biomarkör när man ställer en diagnos. Forskarna undersökte flera olika molekylära egenskaper hos lubricin, bland annat med masspektronomi och prover på ledvätska från patienter med förslitningar i lederna, som jämfördes med prover från en frisk kontrollgrupp.

Resultat

Lubricin drar åt sig vatten, vilket gör att det fungerar smörjande. Projektet har visat hur proteinet förändras till att smörja lederna sämre. Forskarna tog fram metoder för att mäta dessa förändringar så att man kan se vem som löper ökad risk för artros. Dessa personer kan då få sjukgymnastik och förebyggande råd om motion. Kunskaperna från projektet bidrar till utvecklingen av nya behandlingsmetoder och läkemedel. Att kunna ställa diagnos redan innan ledproblemen blivit svåra gör det möjligt att förebygga ledförslitningar. Resultaten sprids främst genom vetenskapliga tidskrifter, men även till exempelvis patientorganisationer.