Hur kan arbetsmiljön för personer inom hemsjukvården förbättras genom att e-hälsolösningar skapar kompetensstöd vid ensamarbete?

Sammanfattning

Allt fler patienter vårdas i hemmet. Det gäller även de som är svårt sjuka. Hemsjukvård är ofta ett ensamarbete. Projektet undersökte om olika så kallade e-hälsotjänster kan förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar inom hemsjukvården. Projektet skapade bland annat en idébank med olika e-hälsolösningar.

 

Projektledare Gerd Johansson
Organisation Lunds Tekniska Högskola
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2016-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 2 500 000 kr
Diarienummer 150137

Syfte

Projektet skulle ta reda på hur arbetsmiljön inom hemsjukvården kan förbättras med e-hälsolösningar, som appar till smarta mobiler. Projektet skulle undersöka om e-hälsosystemen kan förbättra kompetensstödet, minska stressen och ge bättre läkarkontakter, information och överföring av mätdata. Målet var bättre arbetsmiljö och friskare personal inom hemsjukvården.

Genomförande

Projektet genomfördes i samarbete med Karlskrona kommun, som är långt framme när det gäller e-hälsolösningar och ny teknik. När projektet startade fanns 25 pågående eller planerade sådana lösningar inom vård och omsorg i kommunen. Studiens första del utvärderade de e-hälsolösningar som kommunen använde med hjälp av fokusgruppintervjuer och observationer. Projektet undersökte också e-lösningar för hemsjukvård på andra orter i Sverige och ute i världen. Dessutom träffades arbetsgrupper inom ramen för projektet för att diskutera behov och utformningar av e-lösningar för hemsjukvården. 

Resultat

Användbarhet och design brister ofta i e-hälsotjänsterna, visar studien. Kommunerna inkluderar sällan krav på användbarhet i sina upphandlingar. Kommunerna tror själva att det blir mer av bland annat överföring av mätresultat till digitala journaler och mer testning och övervakning på distans i framtiden. Få studier har undersökt vilken effekt e-hälsotjänster får inom hemsjukvården. Många av de problem som de digitala hjälpmedlen ska avhjälpa handlar snarare om patientsäkerheten än arbetsmiljön. Med bra stöd kan personalen fokusera mer långsiktigt på patienternas hälsa. Resultaten sprids via vetenskaplig publicering, seminarier och konferenser.