Minskat behov av vibrationer vid demoleringsarbete (MinVib)

Sammanfattning

Vid rivnings- och saneringsarbeten används ofta vibrerande och handhållna maskiner. Arbetet med dem kan leda till vibrationsskador och det är en relativt vanlig orsak till arbetssjukdom. Projektet genomförde vibrationsmätningar i olika yrken samt byggde upp en databas som kan användas för åtgärder och riskbedömning. De tog också fram utbildningsmaterial och en checklista för minskade vibrationer. Målet är färre vibrationsskador i form av så kallade vita fingrar och skador på nerver och muskler.

Projektledare Hans Pettersson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-06-30 - 2017-07-01
Beviljat totalbelopp 1 979 000 kr
Diarienummer 150057

Syfte

Projektets mål var att minska de vibrationer som så kallade demoleringsarbetare utsätts för. Det skulle uppnås med hjälp av inventering, mätning, information samt genom att forskarna tog fram alternativa arbetsmetoder.

Genomförande

Först gjordes en inventering bland medlemsföretag i Branschorganisationen för byggnadsberedning, BFB, om vilka maskiner som orsakar mest vibrationer och hur de används. Sedan undersökte forskarna hur mycket vibrationer anställda hos riv- och saneringsentreprenörer utsätts för genom mätningar under de vanligaste arbetsuppgifterna och på de maskiner som oftast hålls i händerna. 213 anställda i dessa företag besvarade en enkät om vibrationsskador. Data från mätningarna samlades i en särskild databas. Resultaten användes för att föreslå insatser mot skadliga vibrationer vid demoleringsarbete. Alternativa arbetsmetoder och maskiner testades också i projektet. Resultaten sammanställdes slutligen i form av utbildnings- och informationsmaterial.

Resultat

Av de 213 anställda som besvarade enkäten hade 38 kärlskador i form av vita fingrar och 52 hade känselbortfall och domningar. Projektet tog fram förslag på hur exponeringen för vibrationer inom demoleringsbranschen kan minska, bland annat en checklista som kan användas för att minska de vibrationer man utsätts för i arbetet och en så kallad vibrationssticka som kan användas för att beräkna den maximala vibrationsdosen under en arbetsdag. Resultaten är också användbara för riskbedömningar och andra insatser. De sammanställdes i en särskild rapport och i informationsmaterial som projektet tog fram. Informations- och utbildningsmaterialet skickades ut till samtliga medlemsföretag i BFB. Vibrationsvärdena från mätningarna finns nu i en internationell databas. Resultaten sprids vidare genom gymnasieutbildningar, fortbildning, arbetsmiljömässor med mera.