Leder samtidig exponering för kyla och buller till hörselnedsättning och hjärt-kärlsjukdom?

Sammanfattning

Hjärtkärlsjukdom är en vanlig dödsorsak och hörselnedsättning är en av de vanligaste arbetssjukdomarna. Buller och kyla kan vara samverkande faktorer. Projektet undersökte om samtidig kyla och buller orsakar hjärtkärlsjukdom och/eller hörselnedsättning. Det visade sig att kombinationen av buller och kyla ökade risken för hjärtinfarkt. Resultaten kan användas för att bedöma och förebygga risker med samtidig kyla och oljud i arbetet.

 

Projektledare Hans Pettersson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2015-07-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 1 809 000 kr
Diarienummer 150070

Syfte

Det finns begränsad kunskap om vilken roll buller och kyla tillsammans spelar för hörsel och hjärtkärlsjukdom. Därmed saknas det riktlinjer och gränsvärden för denna dubbelexponering, som är mycket vanlig för exempelvis byggnadsarbetare. Projektet skulle ta fram underlag för riskbedömningar och förebyggande åtgärder.

Genomförande

Projektet använde uppgifter från tidigare Bygghälsans register med närmare 400.000 hälsokontroller. Registret innehåller uppgifter från hörseltest, blodtrycksmätningar, frågeformulär med mera. Personerna i registret delas in i klasser efter den grad av buller och köld de utsatts för i arbetet. Dessutom hämtade forskarna in data från slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret. De gjorde också fältmätningar vid bygg- och anläggningsföretag med personburna mätare och hämtade in väderuppgifter från SMHI. Materialet har analyserats med statistiska metoder.

Resultat

Flera av yrkesgrupperna som deltog hade arbetsdagar i minusgrader. 70 procent av männen hade hörselnedsättning. Buller ökade risken för hörselnedsättning. För dem som hade högst bullerbelastning ökade även risken för hjärtinfarkt och stroke. För buller och att arbeta i Norrland fanns en betydande kombinationseffekt när det gäller fler fall av hjärtinfarkt. Resultaten sprids bland annat via vetenskaplig publicering. Mätresultaten för buller och olika maskiner skickades ut till de medverkande företagen och en branschorganisation. En sammanfattande rapport från fältmätningarna skickades till Sverges byggindustrier och Byggnads. Dessutom tog projektgruppen fram två broschyrer om risker med buller och kyla.