Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare

Sammanfattning

Tågpersonal och bussförare utsätts för hot, kränkningar och ibland till och med våld. Projektet har tagit reda på hur vanligt det är med hot och trakasserier i den branschen, vilka som utsätts och när de trakasseras. Kunskaperna användes för att förbättra arbetsmiljön för bussförare och tågpersonal. Forskarna tog fram förslag på förbättringar i form av bland annat tydligare riktlinjer och bättre information till resenärer om vad som gäller om man exempelvis inte har en giltig biljett.

 

Projektledare Anna Anund
Organisation Statens Väg och transportforskningsinstitut
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2016-01-01 - 2017-07-31
Beviljat totalbelopp 1 347 000 kr
Diarienummer 150046

Syfte

Studien skulle kartlägga förekomsten av hot och kränkande behandling för bussförare och tågpersonal. Inte bara hur vanliga kränkningarna är utan även vilka som utsätts och vad det är för slags trakasserier. Målet var bättre och säkrare arbetsmiljö för bägge yrkesgrupperna.

Genomförande

Data samlades in hos ett bussbolag och en tågoperatör i Skåne. Projektet bestod av tre delar: en analys av så kallade tillbudsrapporter som anställda skickat in till skyddsombud och företagsledning, intervjuer med 29 bussförare och tågpersonal samt intervjuer med arbetsledningen vid de medverkande företagen.

Resultat

Undersökningen ger en bild av arbetsmiljön när det gäller hot och trakasserier för bussförare och tågpersonal. Särskilt bussförare upplever att de har låg status och blir ofta illa behandlade av resenärer. Incidenter beror ofta på att resenärer saknar giltiga biljetter och färdbevis. Forskarna drar slutsatsen att det bland annat behövs bättre tillbudsrapportering och tydliga riktlinjer för bussförare och tågvärdar. Det är också viktigt med mer information till resenärer om vad som gäller för alkohol i kollektivtrafiken, vad som händer om man inte har en giltig biljett och så vidare. Resultaten sprids via en hemsida, seminarier, en rapport, konferenser samt vetenskaplig publicering.