Fysisk aktivitet och betydelse för återhämtning efter kirurgisk behandling

Sammanfattning

Vi vet att fysisk aktivitet är hälsosamt, men saknar kunskap om i vilken grad det gynnar återhämtningen efter operationer. Tidigare forskning visar att hög träningsnivå gör att de som opererats för bröstcancer, prostatacancer och gallsten snabbare är tillbaka i arbete och upplever att de fortare blir bättre. Projektet undersöker om ökad träningsnivå innan operation för cancer eller övervikt minskar risken för komplikationer och gör att man blir återställd fortare.

 

Projektledare Eva Haglind
Organisation Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2015-01-22 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 5 000 000 kr
Diarienummer 150072

Syfte

Projektet ska undersöka effekten av strukturerad träning innan operation på sjukskrivningstid, vårdtid, komplikationer och upplevelse av hälsa.

Genomförande

Tre så kallade randomiserade (slumpvis urval) delstudier genomförs på patienter som opereras för tarm-/ändtarmscancer, bröstcancer och fetma. Deltagarna i tarm- och bröstcancergrupperna får 30 minuter daglig konditionsträning innan operation under två veckor (plus inandningsträning med sjukgymnast för tarmcancergruppen) samt fyra veckors daglig konditionsträning efter sjukskrivning. Överviktsgruppen får åtta veckors sjukgymnastledd träning innan operation. Studien kommer att omfatta flera hundra patienter. Forskarna studerar sjukskrivningstid, vårdtid och upplevd återhämtning. Dessutom mäts symptom, livskvalitet, komplikationer och långtidseffekter. Uppföljningar görs 4-6 veckor och 12 månader efter operation med frågeformulär och undersökningar. Data om sjukskrivning och vårdtid hämtas från sjukhus och försäkringskassan.

Resultat

Om fysisk träning minskar sjukskrivningstid, komplikationer och vårdtid efter operation så kan fysisk träning tas med vid planerad kirurgi. Studien ger också svar på om träningsinsatsen före och efter operation leder till att patienterna fortsätter träna på egen hand, vilket inte minst är viktigt för dem som opereras för fetma. Resultaten sprids via konferenser, vetenskapliga tidskrifter och pressreleaser.