Organisations- och arbetslivsetik - för kommuner och landsting

Sammanfattning

I augusti 2007 startade Institutet för Organisations- och Arbetslivsetik (IOA) vid Ersta Sköndal högskola. Grundfinansieringen kom från några större företag. IOA arbetar med tillämpad etik inom  offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. För en kvalificerad en samhällsrelevant forskning behövs ytterligare medel för utveckling av specifika program och projekt.

Projektledare Erik Blennberger
Organisation Ersta Sköndal Högskola
Ämnesområde Övrigt
Tidsperiod 2008-01-01 - 2008-12-31
Beviljat totalbelopp 598 000 kr
Diarienummer 070165

Syfte

Syftet är en fortsatt projektutveckling för granskning av etiska problem vid verksamheter inom kommun och landsting. Specifika program ska utvecklas i syfte att granska ett urval identifierade etikteman.

Genomförande

I samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda fackförbund planeras ett urval etikteman, exempelvis bemötande inom vård, skola och omsorg samt ledarskap inom kommun och landsting.

Resultat

Projektet lyfter frågor om etik i offentlig förvaltning och utveckla samhällsnyttiga programfunktioner som gynnar enskilda samhällsmedborgare, näringsliv samt anställda och chefer i offentlig förvaltning.