Kunskapssammanställning om åtgärder för arbetsåtergång för personer med diagnoser från rörelseorganen och med lättare psykisk ohälsa

Sammanfattning

I september 2007 var 200 000 personer långtidssjukskrivna och 550 000 hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Siffrorna har minskat under senare år, men det beror på färre nytillkomna i statistiken. Många är alltså kvar i sjukskrivning och har svårt att återgå i arbete. Projektet tar fram ett brett vetenskapligt underlag som kan beskriva och peka på möjliga vägar ut ur sjukskrivning och återgång till arbete.

Projektledare Eva Vingård
Organisation Akademiska sjukhuset
Ämnesområde Rehabilitering
Tidsperiod 2008-01-01 - 2009-03-31
Beviljat totalbelopp 1 038 764 kr
Diarienummer 070163


Syfte

Genom att sammanställa och klassificera vetenskapliga artiklar i ämnet rehabilitering för återgång till arbete gällande lättare psykisk ohälsa och besvär i rörelseorganen har ett kunskapsunderlag tagits fram. Det kan utgöra ett stöd för forskningsplanering och dagligt rehabiliteringsarbete.

Genomförande

2 953 artiklar från januari 1990 till december 2008 har gåtts igenom. 93 hade godtagbar kvalitet, varav 71 rörde sjukdomar i rörelseorganen. 7 avsåg lättare psykisk ohälsa och 15 saknade specifik diagnos. De diagnoser som inkluderats i studien berör rörelseorganen, stressrelaterade sjukdomar, samt lättare psykiska besvär. Dessa diagnoser är vanligast och utgör cirka 70 procent av långtidssjukskrivningar i Sverige. Prevention samt arbetsplatsfaktorers betydelse för lyckad rehabilitering och återgång i arbete har tagits med i sammanställningen.

Resultat

Denna sammanställning av artiklar ska utgöra ett stöd för vidare forskning och rehabiliteringsarbete. Slutrapport publiceras i skriftserien Arbete och Hälsa.