Våld mot personal i psykiatrisk vård. Utvärdering av ett systematiskt införande av ett våldsförebyggande utbildningsprogram i psykiatrisk vård.

Sammanfattning

Arbetsskador drabbar i stor utsträckning personal inom vårdsektorn och har ökat under senare år. Stockholms Läns Landsting (SLL) beslutade 2005 att införa den så kallade Bergen-modellen. Teoretiska kunskaper om biokemiska aspekter och fysiska miljöfaktorer och om samspel mellan patient och personal ingår i modellen, såväl som konkreta självförsvars-tekniker och offensiva tekniker som fasthållning och tvångsåtgärder. 1500 anställda omfattas av utbildningen och den stora skalan har gett projektet goda möjligheter att utvärdera modellen.
 

Projektledare Tom Palmstierna
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Arbetsmiljömetodik
Tidsperiod 2008-01-01 - 2009-06-30
Beviljat totalbelopp 1 740 312 kr
Diarienummer 070152

Syfte

Projektet utvärderade effekterna av Bergen-modellen mot hot och våld i arbetsmiljön inom den psykiatriska slutenvården i syfte att bidra till en långsiktig förbättring av säkerheten för personalen.

Genomförande 

En enkät med 13 påståenden om aspekter på god och trygg vårdmiljö utarbetades, för både personal och patienter, distribuerades på kliniker före och 3-6 månader efter införandet av utbildningsprogrammet.

Projektet omfattade fyra delstudier:

1. Effekter av införandet av Bergen-modellen i sluten psykiatrisk vård vad gäller arbetsskador, sjukskrivningar och tvångsåtgärder.

2. Effekter av införandet av Bergen-modellen i sluten psykiatrisk vård i fråga om upplevelse av trygghet och säkerhet hos personal och patienter.

3. Egenskaper hos den enkät som användes samt dess koppling till en teoretisk referensmodell.

4. Kartläggning av främjande och hindrande faktorer för att etablera Bergen-modellen i klinisk praxis.

Resultat

Detta projekt har resulterat i intern och extern publicering och spridning av resultat och modell, samt vetenskapliga artiklar där enkätens resultat beskrivs.